Jste zde

F7PBRKLO2 - Klinické obory II

Kód Zakončení Kredity Rozsah
F7PBRKLO2 Z,ZK 3 2P + 1S
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Klinické obory I (F7PBRKLO1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je seznámen se základy problematiky těch specializací vnitřního lékařství, které nebyly probrány v rámci předmětu Klinické obory I, a také dalších klinických oborů, tak, aby student získal povědomí o jejich zaměření. Důraz je kladen na seznámení studenta s rozsahem daného oboru, s nejzávažnějšími chorobami, možnostmi jejich léčby a priorita je dána demonstracím k seznámení posluchače, jak jsou v oboru využívány zobrazovací techniky.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: u zkoušky budou vyžadovány znalosti z předmětů Klinické obory I a II.

Osnova přednášek:

1. týden Základy endokrinologie (formy onemocnění endokrinních orgánů, klinické projevy, diagnostické metody, možnosti léčby, prevence).

2. týden Hematologie (choroby červených a bílých krvinek, hematologické malignity, regulace hemostázy, poruchy srážení krve, poruchy funkce destiček, základy transfuziologie, krevní skupiny).

3. týden Vybrané onemocnění gastrointestinálního traktu I (onemocnění trávicí trubice – projevy, první pomoc, diagnostika, terapie, rekonvalescence).

4. týden Vybrané onemocnění gastrointestinálního traktu II (onemocnění jater, žlučníku, pankreatu – projevy, první pomoc, diagnostika, terapie, rekonvalescence).

5. týden Diagnostické a terapeutické postupy využívané v neurologii, přehled zobrazovacích metod, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost.

6. týden Diagnostické a terapeutické postupy využívané v otorhinolaryngologii, přehled zobrazovacích metod, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost.

7. týden Diagnostické a terapeutické postupy využívané v oftalmologii, přehled zobrazovacích metod, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost.

8. týden Diagnostické a terapeutické postupy využívané ve stomatologii, přehled zobrazovacích metod, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost.

9. týden Základy paliativní medicíny. Charakteristika oboru a jeho významu pro nemocné trpící závažnými chorobami, možnosti ovlivnění jejich psychického a fyzického stavu.

10. týden Onemocnění na podkladě fyzikálních příčin (hypertermie, hypertermie, poškození elektrickým proudem, utonutí, účinky atmosférického tlaku, stav beztíže).

Osnova cvičení:

1. týden Geriatrická křehkost a tzv. geriatrické syndromy.

2. týden Zvláštnosti péče o gerontologické nemocné.

3. týden Hospic, jeho místo v současné medicíně, mechanismy přístupu k hospitalizovaným.

4. týden Psychiatrický nemocný.

5. týden Návykové látky, závislý nemocný.

6. týden Základy neurologického vyšetření.

7. týden Využívání zobrazovací techniky u nemocných na pokojích a na JIP.

8. týden Základy a smysl dietního stravování, význam specializace nutriční terapeut.

9. týden Význam zobrazovacích technik v praxi praktického lékaře.

10. téma Opakování probraných témat – příprava ke zkoušce.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NAVRÁTIL, Leoš a kolektiv. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0210-5.

•KLEVETOVÁ Dana. Motivační prvky při práci se seniory. 2., zcela přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0102-3.

•KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-2977-0.

•MAZÁNEK Jiří a kolektiv. Zubní lékařství. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-3534-4

•STEFFEN, Hans-Michael. Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství. 1. české vyd. Překlad Petr Sedláček. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-802-4727-806.

•TÁBORSKÝ Miloš a kolektiv. Interní propedeutika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá Fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4645-9.

Doporučená literatura:

•ČEŠKA Richard a kolektiv. Interna. Praha: TRITON, 2016. ISBN 978-80-7387-895-5.

•HEHLMANN, Annemarie. Hlavní symptomy v medicíně: praktická příručka pro lékaře a studenty. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-802-4726-120.

•HOLCZEROVÁ Vladimíra a Dagmar DVOŘÁČKOVÁ. Volnočasové aktivity pro seniory. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4697-5.

•VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Hilda VORLÍČKOVÁ. Klinická onkologie pro sestry. 2., přepracované a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-802-4737-423.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: