Jste zde

F7PBRKLO1 - Klinické obory I

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRKLO1 Z 4 2P + 2C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Anatomie a fyziologie člověka II (F7PBRAF2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je seznámen se základy problematiky oboru vnitřního lékařství včetně geriatrie, která je jeho specializačním oborem. V rámci jednotlivých přednášek a cvičení jsou studenti seznámeni s interní propedeutikou, získají přehled laboratorních vyšetření, seznámí se s příznaky, projevy a diagnostickými možnostmi onemocnění jednotlivých systémů. Důraz je kladen na choroby, které se podílejí zásadním způsobem na míře nemocnosti, úmrtnosti či trvalé invalidity.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžné ověřování znalostí písemnou a ústní formou v průběhu cvičení.

Požadavky na studenta: základní znalosti z fyziologie a patofyziologie.

Osnova přednášek:

1. týden Klinická propedeutika I (vztah zdravotníka a nemocného, způsoby komunikace s nemocným, význam anamnézy, způsob odběru anamnézy).

2. týden Klinická propedeutika II (fyzikální vyšetření nemocného).

3. týden Klinická propedeutika III (zdravotnická dokumentace, typy laboratorních vyšetření, žádanky o další typy vyšetření a následné léčby, bezpečnost práce s laboratorním materiálem, přehled přístrojové techniky v laboratoři, základy EKG).

4. týden Symptomy a syndromy. Principy diferenciální diagnostiky.

5. týden Kardiovaskulární systém I (srdeční slabost, akutní plicní edém, ischemická choroba srdeční, akutní infarkt myokardu, poruchy srdečního rytmu).

6. týden Kardiovaskulární systém II (hypertenze, nemoci tepen a žil).

7. týden Vnitřní prostředí (tělesná voda, ionty, minerály, acidobazická rovnováha, diagnostika, přístrojová technika).

8. týden Nefrologie (diagnostika a léčba onemocnění ledvin a vylučovacího systému, dialýza, indikace, technika, transplantace ledvin).

9. týden Základy gerontologie I (smysl oboru gerontologie, patofyziologické změny ve vyšším věku, možnosti ovlivnění procesu stárnutí, ošetřovatelská péče).

10. týden Základy gerontologie II (choroby charakteristické pro vyšší věk, farmakoterapie, sociální rehabilitace).

11. týden Základy pneumologie (zánět, chronická choroba bronchopulmonální, astma bronchiale, plicní fibrózy, respirační insuficience, nádory průdušek a plic, pneumotorax), používaná přístrojová technika.

12. týden Metabolická onemocnění (s důrazem na dnu, její klinické projevy, diagnostické možnosti, terapii, možnosti rehabilitace).

13. týden Diabetes mellitus (patofyziologie onemocnění, diagnostika, projevy onemocnění, komplikace, moderní formy léčby, životní režim, pohybové aktivity).

14. týden Obezita (příčiny, klinické projevy a důsledky na pohybový aparát, zásady správné výživy ve skladbě stravy, možnosti léčby včetně pohybových aktivit, prevence).

Osnova cvičení:

1. týden Zdravotnická dokumentace (chorobopis, dekurs, žádanky o laboratorní vyšetření, typy laboratorních vyšetření, žádanky o další typy vyšetření a následné léčby, metodika vedení, bezpečnost, ochrana).

2. týden Pravidla rozhovoru s pacientem. Procvičení odběru anamnézy, analýza získaných poznatků.

3. týden Nácvik fyzikálního vyšetření pacienta I (přístup k nemocnému, kontakt s nemocným, metodický postup při jeho vyšetřování, vhodné zázemí, fyzikální vyšetření pohledem, pohmatem, poklepem, poslechem, orientačně neurologicky, nepřímé měření krevního tlaku).

4. týden Nácvik fyzikálního vyšetření pacienta II (přístup k nemocnému, kontakt s nemocným, metodický postup při jeho vyšetřování, vhodné zázemí, fyzikální vyšetření pohledem, pohmatem, poklepem, poslechem, orientačně neurologicky, nepřímé měření krevního tlaku).

5. týden Typy zdravotnických zařízení (akutní nemocniční péče, ambulantní péče, následná péče, rehabilitační ústavy, rehabilitační oddělení).

6. týden EKG křivka, praktická demonstrace natočení EKG, nejčastější chyby při natáčení EKG, vyhodnocení EKG křivky.

7. týden Přehled zátěžových testů, jejich indikace, kontraindikace, kritéria pro přerušení vyšetření.

8. týden Demonstrace zátěžového testu na běžícím chodníku při monitorování vybraných fyziologických parametrů (krevní tlak, srdeční frekvence, dechová frekvence, EKG křivka).

9. týden Princip spirometrie, rozbor sledovaných dechových objemů, nácvik měření.

10. týden Spiroergometrie – změny dechových objemů po námaze (běžící chodník, výběh po schodech, dřepy).

11. týden Aerobní testy (maximální aerobní výkon, kyslíkový poločas, mechanická schopnost).

12. týden Chladový zátěžový test.

13. týden Ortostatický test.

14. týden Opakování studia, varia, zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NAVRÁTIL, Leoš a kolektiv. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0210-5.

•ČEVELA, Rostislav a kolektiv. Sociální gerontologie. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5632-5.

•KLEVETOVÁ Dana. Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0102-3.

•KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-2977-0.

•MÁLEK Jiří a kolektiv. Praktická anesteziologie. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4544-2.

•STEFFEN, Hans-Michael. Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství. 1. české vyd. Překlad Petr Sedláček. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-802-4727-806.

•TÁBORSKÝ Miloš a kolektiv. Interní propedeutika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá Fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4645-9.

Doporučená literatura:

•ČEŠKA Richard a kolektiv. Interna. Praha: TRITON, 2016. ISBN 978-80-7387-895-5.

•ŠPINAR, Jindřich. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4356-1.

•ŽÁK, Aleš a kolektiv. Ateroskleróza. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3052-3.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: