Jste zde

F7PBRHEOVZ - Hygiena, epidemiologie a ochrana veřejného zdraví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRHEOVZ KZ 1 1P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je komplexní seznámení posluchačů s problematikou ochrany veřejného zdraví v ČR, včetně legislativních podkladů a metodami práce používanými v tomto oboru. Pozornost je věnována poznatkům z hygienických oborů a epidemiologie infekčních a neinfekčních nemocí, zejména s ohledem k využití v budoucí praxi ve zdravotnických zařízeních. Je přednášena problematika podpory zdraví jako významná součást ovlivňování veřejného zdraví. Součástí je i seznámení s významnými epidemiologickými riziky v ČR i v mezinárodním kontextu.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: zvládnutí teoretických základů vybraných hygienických oborů a epidemiologie v rozsahu určeném náplní přednášených tematických okruhů.

Osnova přednášek:

1. týden Ochrana veřejného zdraví, legislativa, organizace, správní řízení, monitoring zdraví a životního prostředí, indikátory zdraví a životní prostředí, biologický monitoring. Hygiena odpadů, možnosti likvidace, zdravotní rizika, odpady ze zdravotnických zařízení.

2. týden Fyzikální faktory životního prostředí a jejich vliv na lidský organismus, hluk, vibrace, elektromagnetické záření, ionizující záření, teplota, tlak.

3. týden Hygienické požadavky na zřizování a provoz zdravotnických zařízení (stavebně technické a provozní).

4. týden Zásady hygienicko-protiepidemického režimu, desinfekce, desinsekce, sterilizace, péče o zdravotnické prostředky. Hygiena pracovního prostředí – rizikové faktory, hygienické limity, nejčastější škodliviny a jejich vliv na zdraví, kategorizace prací. Pracovní lékařství, zdravotní způsobilost, pracovní zátěž, nemoci z povolání, bezpečnost a podpora zdraví na pracovišti, osobní ochranné pomůcky.

5. týden Definice oboru epidemiologie, terminologie, epidemiologická metoda práce.

6. týden Proces šíření nákazy, epidemiologická opatření, epidemiologická surveillance. Očkování. Principy neinfekční epidemiologie.

7. týden Respirační a akutní průjmová onemocnění virového a bakteriálního původu.

8. týden Nemoci šířené krevní cestou (virové hepatitidy B, C, HIV/AIDS). Nově se vyskytující infekce, aktuální epidemiologická rizika v ČR a ve světě.

9. týden Infekce spojené se zdravotní péčí, faktory ovlivňující jejich vznik a šíření, resistence na ATB.

10. týden Bioterorismus.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŠULCOVÁ, Margaréta. Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena: učební texty pro zdravotnické obory. Vydání třetí přepracované. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2018. ISBN 978-80-7561-116-1.

•ŠRÁMOVÁ, Helena. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf, 2013. ISBN 978-80-7345-286-5.

•MELICHARČÍKOVÁ, Věra. Sterilizace a desinfekce. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-139-1.

•GÖPFERTOVÁ, Dana a Petr PAZDIORA. 100 infekcí: epidemiologie pro praxi. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-846-7.

•HAMPLOVÁ, Lidmila a kol. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. 1. vyd. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-934-1.

•SCHINDLER, Jiří. Mikrobiologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4771-2.

•ŠULCOVÁ, Margaréta. Veřejné zdravotnictví: učební texty pro zdravotnické obory. Vydání druhé přepracované. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2018. ISBN 978-80-7561-115-4.

Doporučená literatura:

•PODSTATOVÁ, Hana. Základy epidemiologie a hygieny. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-802-4616-315.

•TUČEK, Milan a Alena SLÁMOVÁ. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2136-4.

•PODSTATOVÁ, Renata. Hygiena a epidemiologie pro ambulantní praxi. Praha: Jesenius, 2010. ISBN 978-807-3452-124.

•Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: