Jste zde

F7PBRCHIR - Chirurgie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRCHIR ZK 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnou a speciální chirurgií, operačním procesem a jednotlivými typy chirurgických pracovišť. Zahrnuje i některá speciální témata současné chirurgie. Posluchač si osvojí základními principy chirurgické léčby, pojmy asepse, antisepse, desinfekce sterilizace, komplexní předoperační příprava, operační techniky, pooperační péče a prevence a léčba možných komplikací.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: základní znalosti z anatomie.

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do chirurgie, historický vývoj chirurgie, etické problémy v chirurgii.

2. týden Asepse, antisepse, desinfekce a sterilizace. Diagnostické a vyšetřovací metody v břišní chirurgii.

3. týden Nauka o ranách, patologická fyziologie v chirurgii. Diagnostické a vyšetřovací metody v hrudní chirurgii.

4. týden Infekce v chirurgii. Diagnostické a vyšetřovací metody v urologii a cévní chirurgii.

5. týden Základy patologické fyziologie v chirurgii, katabolická, anabolická fáze SIRS, MODS. Diagnostické a vyšetřovací metody v neurochirurgii.

6. týden Vyšetření nemocného s chirurgickým onemocněním a příprava k operaci. Chorobopis, způsob vedení, základní chirurgická dokumentace.

7. týden Chirurgický výkon, taktika a technika operací, nové diagnostické trendy v chirurgii. Příprava a ošetřování pacienta před výkonem a po výkonu.

8. týden Pooperační péče.

9. týden Pooperační komplikace, transfuse krve v chirurgii, indikace, kontraindikace, technika provedení. Nozokomiální infekce, ochrana proti nozokomiální infekci.

10. týden Nauka o poraněních, příčiny úrazů, epidemiologie, prevence úrazovosti. Imunologie v chirurgii, transplantace orgánů.

11. týden Chirurgie hlavy a krku. Zásady pooperační péče, sledování pacienta, základy monitorace.

12. týden Hrudní chirurgie, kardiochirurgie a cévní chirurgie.

13. týden Břišní chirurgie a urologie.

14. týden Termická poranění. Zápočtový test.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•SPILKA, Jiří, Miroslav ZEMAN et al. Chirurgie pro bakaláře. 1. vyd. Praha: 1. LF UK, 2014. ISBN 978-80-260-3421-6. Dostupná z: https://el.lf1.cuni.cz/chirurgie-pro-bakalare/.

•ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. Třetí, přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6.

Doporučená literatura:

•DOBIÁŠ, Viliam. Klinická propedeutika v urgentnej medicíne. 1. vyd. Bratislava: Grada, 2013. ISBN 978-80-8090-004-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: