Jste zde

F7PBRAIR - Angiografie a intervenční radiologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRAIR ZK 2 1P česky
Garant předmětu:
Tomáš Belšan, František Jira
Přednášející:
Tomáš Belšan, František Jira
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posluchači jsou seznámeni s principem a obecnými zákonitostmi zobrazování digitální subtrakční angiografií, s vyšetřovacími postupy při zobrazování mozkových tepen, periferního a centrálního řečiště, při vyšetření srdce a při vyšetření žilního systému. Dále jsou obeznámeni s cévními i necévními intervenčními metodami, se strategií jednotlivých postupů a s riziky intervenčních výkonů. Jsou podány základní informace o angiografickém a intervenčním instrumentáriu.

Požadavky:

100% účast na přednáškách (neúčast pouze z vážných důvodů).

Zkouška: písemný test – dvě otevřené otázky se širokou odpovědí s vymezenou strukturou.

Časový limit testu: 30 minut.

Vyhodnocení testu: dle klasifikační stupnice, která je součástí Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.

A (1) = 100-90 %

B (1-) = 89-80 %

C (2) = 79-70 %

D (2-) = 69-60 %

E (3) = 59-50 %

F (neprospěl) = 49 a méně %

Osnova přednášek:

1. Historie intervenční radiologie, digitální subtrakční angiografie, princip zobrazení, technické vybavení, strategie výkonu.

2. Vyšetřovací postupy, rizika a komplikace výkonů, příprava k vyšetření a ošetření po výkonu, přístupové cesty pro angiografická vyšetření.

3. Instrumentrárium, stenty, embolizační materiál, radiační zátěž, kontrastní látky.

4. Postup vyšetření mozkových cév.

5. Intervenční výkony na mozkových cévách.

6. Postup vyšetření jednotlivých částí aorty, intervence.

7. Postup vyšetření viscerálních tepen.

8. Intervenční výkony na viscerálních cévách.

9. Postup vyšetření tepen pánevního řečiště, tepen dolních končetin a tepen horních končetin.

10. Intervenční výkony na tepnách pánevního řečiště, tepnách dolních a horních končetin.

11. Postup vyšetření spinálních tepen, intervence.

12. Koronarografie, invazivní kardiologie.

13. Nevaskulární intervence.

14. Postup angiografického vyšetření žilního řečiště, intervence.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

1.Získání znalostí a vědomostí, jež bude student schopen aplikovat v praxi, v rozsahu nezbytném pro výkon profese radiologický asistent.

2.Seznámení studentů s digitální subtrakční angiografií jako invazivní vyšetřovací metodou cévního řečiště ve smyslu diagnostického a terapeutického výkonu. Studenti jsou dále seznámeni s výhodami a nevýhodami, indikacemi a kontraindikacemi tohoto zobrazování, jakož i s otázkami přípravy a premedikace před výkonem, následné péče o klienta po výkonu či možných komplikací během a po výkonu.

Studijní materiály:

ČIHÁK, R. (1997). Anatomie, III. díl. Praha: Grada Publishing.

DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie. 2. vydání. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3240-4.

KACHLÍK, D. Anatomie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Univerzita Karlova, nakl. Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-4058-7.

KRAJINA, A., HLAVA, A. (1999). Angiografie. Hradec Králové: Nucleus.

KRAJINA, A., PEREGRIN, J. (2005). Intervenční radiologie - Miniinvazivní terapie. Hradec Králové: Olga Čermáková.

MALÍKOVÁ, H. Základy radiologie a zobrazovacích metod. Praha: Univerzita Karlova, nakl. Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4036-5.

PROCHÁZKA, V., ČÍŽEK, V., et al. (2012). Vaskulární diagnostika a intervenční výkony. Praha: Maxdorf Jessenius.

VOMÁČKA, J. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. Druhé, doplněné vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4508-3

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram přednášek ZS 2023/2024149.46 KB