Jste zde

F7PBRAF2 - Anatomie a fyziologie člověka II

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRAF2 Z,ZK 5 2P + 2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBRAF2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBRAF1
Úspěšné absolvování předmětu F7PBRAF2 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBRKLO1.
Garant předmětu:
Martina Nedbalová
Přednášející:
Martina Nedbalová
Cvičící:
Martina Nedbalová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie, mikroskopické anatomie a fyziologie, se základy histologie. Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu. Výuka sleduje moderní pedagogické trendy spočívající v přímé vazbě morfologie a funkce jednotlivých systémů. Výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Je zaměřena výrazně problémově a využívá aktivačních metodik ke zvýšení motivace studentů. Samozřejmostí je využití moderních multimediálních programů (ADAM, Vernier). Po stránce teoretické i praktické je hlavní důraz kladen na morfologii a funkci životně důležitých orgánů a systémů.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

1. Prezence na 80 % praktických cvičení. Absence (do 20 %, tj. 2 absence za semestr) musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma (případně dle dohody s vyučujícím). Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena s jinou paralelkou (případně dle dohody s vyučujícím). Pokud student nebude připraven dle požadavků vyučujícího, které byly deklarovány v dostatečném předstihu, nebude mu účast na daném cvičení umožněna a bude se muset zúčastnit cvičení s jinou paralelkou dle domluvy s vyučujícím. Nebude umožněna účast na cvičení, pokud se student dostaví pozdě na zahájení výuky, což by znemožnilo jeho plnohodnotné zapojení do průběhu výuky, anebo to narušilo výuku celé skupiny.

2. Úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných písemným nebo ústním zkoušením. Minimální počet správných odpovědí u jednotlivých průběžných zkoušení je stanoven na 50 %. Průběžné kontroly znalostí se provádí jenom jednou. Oprava průběžného zkoušení je povolena pouze v případě, kdy student má pouze u jednoho z testů počet bodů menší, než 50 %. Oprava průběžného zkoušení se provádí na hodině určené vyučujícím (zpravidla se jedná o 9. nebo 10. výukový týden).

3. Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu, který obsahuje 20 otázek. Pro udělení zápočtu musí mít student 50 % správných odpovědí. Závěrečný zápočtový test se píše pouze jednou bez možnosti opravy. Závěrečný zápočtový test nepíše student, který se aktivně podílel na výuce v průběhu semestru, má splněny požadavky č. 1 a 2, a má průměr z průběžných testů více než 70 %.

Požadavky zkoušky

1. Udělený zápočet z praktických cvičení.

2. Prokázání znalosti testem. Zkouškový test obsahuje 30 otázek typu multiple choice (žádná až všechny odpovědi mohou být správné). Úspěšnost testu minimálně 50 % dle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.

3. Testy nejsou zveřejněny a nejsou po zkoušce poskytovány studentům, ale výsledky jsou konzultovány.

Osnova přednášek:

1. týden Oběhový systém I. Stavba srdce. Řídící mechanismy oběhového systému, mechanismy řízení srdeční činnosti (minutový srdeční výdej, řízení srdeční frekvence, řízení tepového objemu).

2. týden Oběhový systém II. Stavba cév. Hemodynamika krevního oběhu, arteriální tlak a jeho řízení. Mízní soustava. Stavba. Princip fungování. Mikrocirkulace a výměna látek mezi krevním řečištěm a tkáněmi organismu, tvorba mízy. Transport mízy.

3. týden Krev. Fyzikální a chemické vlastnosti krve. Erytrocyty. Leukocyty. Trombocyty. Hemostáza.

4. týden Imunitní systém. Nespecifická a specifická imunita. Antigen.

5. týden Vylučovací systém. Stavba. Anatomie ledvin, renální cirkulace. Základní procesy tvorby moči (glomerulární filtrace, tubulární procesy). Vývodné cesty močové: jejich stavba a funkce. Pohlavní rozdíly ve stavbě vylučovacího systému. Definitivní moč a její charakteristiky.

6. týden Pohlavní systém. Stavba pohlavního systému muže. Stavba pohlavního systému ženy. Tvorba pohlavních buněk, produkce pohlavních hormonů (a jejich funkce). Ovariální cyklus. Menstruační cyklus. Těhotenství.

7. týden Endokrinní systém. Hormon, mechanismy účinku. Stavba a funkce jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí. Difúzní endokrinní systém. Obecné mechanismy humorální regulace.

8. týden Nervový systém. Organizace a funkce CNS. Vnitřní prostředí CNS (hematoencefalická bariéra, mozkomíšní mok, jeho tvorba, transport a funkce). Neuroglie. Spinální mícha (stavba, reflexy).

9. týden Nervový systém. Motorický systém. Mozkový kmen (stavba, reflexy). Mozeček (stavba, reflexy). Bazální ganglia (stavba, reflexy). Mozková kůra (stavba, reflexy). Fyziologie řízení pohybu.

10. týden Senzorický nervový systém. Receptory. Kožní čití, vnímání pohybu a polohy. Zrak, sluch, chuť, čich. Bolest.

Osnova cvičení:

1. týden Oběhový systém. Stavba srdce. Řídící mechanismy oběhového systému, mechanismy řízení srdeční činnosti (minutový srdeční výdej, řízení srdeční frekvence, řízení tepového objemu).

2. týden Oběhový systém. Stavba cév. Hemodynamika krevního oběhu (krev, viskozita krve, faktory ovlivňující viskositu krve), arteriální tlak a jeho řízení.

3. týden Mízní soustava. Stavba. Princip fungování. Mikrocirkulace a výměna látek mezi krevním řečištěm a tkáněmi organismu, tvorba mízy. Transport mízy.

4. týden Vylučovací systém. Stavba. Anatomie ledvin, renální cirkulace. Základní procesy tvorby moči (glomerulární filtrace, tubulární procesy). Vývodné cesty močové: jejich stavba a funkce. Pohlavní rozdíly ve stavbě vylučovacího systému. Definitivní moč a její charakteristiky.

5. týden Pohlavní systém. Stavba pohlavního systému muže. Stavba pohlavního systému ženy. Tvorba pohlavních buněk, produkce pohlavních hormonů (a jejich funkce). Ovariální cyklus. Menstruační cyklus. Těhotenství.

6. týden Kůže a kožní orgány. Žlázy s vnitřní sekrecí. Stavba a funkce jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí. Obecné mechanismy humorální regulace.

7. týden Nervový systém. Organizace a funkce CNS. Vnitřní prostředí CNS (hematoencefalická bariéra, mozkomíšní mok, jeho tvorba, transport a funkce). Neuroglie. Spinální mícha (stavba, reflexy).

8. týden Nervový systém. Motorický systém. Mozkový kmen (stavba, reflexy). Mozeček (stavba, reflexy). Bazální ganglia (stavba, reflexy). Mozková kůra (stavba, reflexy). Fyziologie řízení pohybu.

9. týden Senzorický nervový systém. Receptory. Kožní čití, vnímání pohybu a polohy. Zrak, sluch, chuť, čich. Bolest.

10. týden Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie: pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2111-3.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3240-4.

•PETŘEK, Josef. Základy fyziologie člověka pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2208-0.

Doporučená literatura:

•KITTNAR, Otomar. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3068-4.

Studijní pomůcky (Laboratoř anatomie, Laboratoř fyziologie):

Umělé anatomické modely (kosti, soustavy, orgány, svaly apod.), plastinovaná lidská těla a vybrané lidské orgány, speciální SW nástroje – ADAM, Vernier.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky LS 2023/2024326.84 KB

Ostatní - odkaz: 

Slovník základního medicínského názvosloví (Kurz Anatomie a fyziologie člověka II pro RA, LDZ a ZZ): https://moodle-vyuka.cvut.cz

Výuková videa k praktiku z fyziologie člověka (Kurz Anatomie a fyziologie člověka II pro RA, LDZ a ZZ): https://moodle-vyuka.cvut.cz

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Praktikum z fyziologie člověka1.27 MB