Jste zde

F7PBRAF1 - Anatomie a fyziologie člověka I

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRAF1 Z 5 2P + 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie, mikroskopické anatomie a fyziologie, se základy histologie. Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu. Výuka sleduje moderní pedagogické trendy spočívající v přímé vazbě morfologie a funkce jednotlivých systémů. Výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Je zaměřena výrazně problémově a využívá aktivačních metodik ke zvýšení motivace studentů. Samozřejmostí je využití moderních multimediálních programů (ADAM, Vernier). Po stránce teoretické i praktické je hlavní důraz kladen na morfologii a funkci životně důležitých orgánů a systémů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžná kontrola znalostí (písemná, ústní) v průběhu semestru, zápočtový test.

Požadavky na studenta: pro získání zápočtu: alespoň 80% účast na praktických cvičeních, absence musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma nebo přezkoušením; úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných písemným nebo ústním zkoušením včetně zápočtového testu (minimálně 50% úspěšnost).

Osnova přednášek:

1. týden Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. týden Obecná stavba kosti a kloubu. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. týden Kostra páteře. Komplex páteř – pánev. Kostra hrudníku. Lebka.

4. týden Kostra končetin.

5. týden Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

6. týden Svalové skupiny – svaly HK a DK.

7. týden Svalové skupiny – svaly zad, břicha, hlavy, krku, svaly dna pánevního.

8. týden Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

9. týden Krev. Anatomie krve a krvetvorby.

10. týden Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

11. týden Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

12. týden Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

13. týden Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. týden Výběrové téma.

Osnova cvičení:

1. týden Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. týden Obecná stavba kosti a kloubu. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. týden Kostra páteře. Komplex páteř – pánev. Kostra hrudníku. Lebka.

4. týden Kostra končetin.

5. týden Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

6. týden Svalové skupiny – svaly HK a DK.

7. týden Svalové skupiny – svaly zad, břicha, hlavy, krku, svaly dna pánevního.

8. týden Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

9. týden Krev. Anatomie krve a krvetvorby.

10. týden Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

11. týden Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

12. týden Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

13. týden Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. týden Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie: pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2111-3.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3240-4.

•PETŘEK, Josef. Základy fyziologie člověka pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2208-0.

Doporučená literatura:

•KITTNAR, Otomar. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3068-4.

Studijní pomůcky (Laboratoř anatomie, Laboratoř fyziologie):

Umělé anatomické modely (kosti, soustavy, orgány, svaly apod.), plastinovaná lidská těla a vybrané lidské orgány, speciální SW nástroje – ADAM, Vernier.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: