Jste zde

F7PBPZNZM - Základy nauky o zbraních a munici

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPZNZM Z 2 1P česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPZNZM
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět základy nauky o zbraních a munici podává studentům základní přehled o zbraních, střelivu a munici. Důraz výuky bude kladen na znalosti konstrukcí různých typů zbraní, střeliva a princip jejich činnosti, rovněž bude kladen důraz na znalost zákonů, vyhlášek a nařízení mající vztah k problematikce zbraní, střeliva a munice, na znalost účinků střeliva na živý organismus a poskytnutí neodkladné přednemocniční péče se zaměřením na střelná poranění.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: účast na praktické střelbě je povinná (absence možná pouze ze zdravotních důvodů).

Osnova přednášek:

Přednášky proběhnou v prostorách FBMI a samotný výcvik ve střelbě z krátkých zbraní proběhne v prostorách střelnice v Praze.

1. týden Základní pojmy, historie a vývoj zbraní a střeliva.

2. týden Konstrukce ručních palných zbraní.

3. týden Konstrukce střeliva.

4. týden Balistika a účinky střeliva na lidský organismus.

5. týden Legislativní úprava zbraní, střeliva a munice v ČR I. část.

6. týden Legislativní úprava zbraní, střeliva a munice v ČR II. část.

7. týden Okolnosti vylučující protiprávnost.

8. týden První pomoc v taktickém prostředí.

9. týden Nácvik zacházení se střelnými zbraněmi, příprava zbraní ke střelbě, ošetřování zbraní po střelbě, ošetření střených poranění.

10. týden Praktická střelba z krátkých palných zbraní.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KOMENDA, Jan. Manipulace se zbraní při zkoušce odborné způsobilosti – pro žadatele o zbrojní průkaz. Brno: Jan Komenda, 2006. ISBN 978-80-260-9978-9

•KOVÁRNÍK, Libor a Miroslav ROUČ. Zbraně a střelivo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-030-7.

•PLANKA, Bohumil. Kriminalistická balistika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-036-9.

•ZÁRUBA, Jiří. Zbrojní průkaz – právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti. 6. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-232-5.

•Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

•Nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E, ve znění nařízení vlády č. 220/2017 Sb.

•Vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.

•ČERNÝ, Pavel a Michal GOETZ. Manuál obranné střelby. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0739-X.

•ČERNÝ, Pavel, Ondřej DUŠEK a Václav VINDUŠKA. Manuál obranné střelby. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4427-8.

•VANGELI, Benedikt. Zákon o Policii České republiky: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2014. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-543-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: