Jste zde

F7PBPSMP - Seminář k bakalářské práci

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPSMP Z 1 1S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPSMP
Přednášející:
Monika Donevová (gar.)
Cvičící:
Monika Donevová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student by si měl vštípit správný způsob zpracování bakalářské práce, osvojit si formální náležitosti pro bakalářskou práci a seznámit se s metodami moderní práce s informačními zdroji a sběru informací. Zvolit vhodnou prezentaci získaných výsledků a osvojit si principy informační etiky a správného používání bibliografických citací.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžné ověřování znalostí bibliografických citací, vyhledávání elektronických informačních zdrojů.

Požadavky na studenta: návrh podkladu k bakalářské práci.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1.–2. týden Jak vybrat téma bakalářské práce.

3.–4. týden Struktura bakalářské práce, práce se šablonou.

5.–6. týden Zvolení metodiky bakalářské práce, praktický výzkum.

7.–8. týden Formální náležitosti bakalářské práce, prezentace.

9.–10. týden Legislativa ve vztahu k přejímání textů a obrázků.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•TICHÁ, Ludmila. Zdeňka CIVÍNOVÁ, Michaela MORYSKOVÁ, Ilona TRTÍKOVÁ a Lenka NĚMEČKOVÁ. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

•GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0310-6.

•LIŠKA, Václav. Doctorandus (průvodce budoucích Ph.D.). Praha: Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-60-6.

•ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

•KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra: Enigma Publishing s. r. o., 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

Doporučená literatura:

•ČSN ISO 690. Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.

•TAUFER, Ivan, Josef KOTYK a Milan JAVŮREK. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, habilitační. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. ISBN 978-807-3951-573.

•Využití knihovních služeb ČVUT v Praze – podpora vzdělávání a výzkumu (využití databází) http://knihovna.cvut.cz/studium/.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: