Jste zde

F7PBPPB - Psychologie bezpečnosti

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPPB Z,ZK 4 2P + 1C česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPPB
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje se základními tématy bezpečnosti z pohledu psychologie. Studenti se seznámí se základními relevantními okruhy bezpečnosti z pohledu psychologie. Studenti studijního programu budou znát základní problémy psychologických přístupů a postupů příslušníků složek IZS, budou mít vědomosti o specifikách optimálního řešení z pohledu psychiky zachraňovaných i zachránců, získají dovednosti v typologii a zvládacích technikách svízelných životních situací.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: účast na cvičeních (max 2 absence), zpracování seminární práce formou prezentace na cvičení.

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do psychologie katastrof a souvisejících disciplín.

2. týden Osobnost v kontextu psychologie katastrof – osobnost pachatele.

3. týden Kognitivní funkce v kontextu psychologie katastrof.

4. týden Emoce v kontextu psychologie katastrof.

5. týden Komunikace a komunikační tok v kontextu psychologie katastrof.

6. týden Stres v kontextu psychologie katastrof.

7. týden Motivace v kontextu psychologie katastrof.

8. týden Viktimologie.

9. týden Psychologie výslechu.

10. týden Věrohodnost výpovědi.

11. týden Varovné signály trestných činů.

12. týden Forenzně psychologické aspekty bezpečnosti.

13. týden Problematika hromadného chování.

14. týden Domácí násilí.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Psychologie katastrof, policejní psychologie a osobnost.

3.–4. týden Kognice a emoce z pohledu psychologie katastrof.

5.–6. týden Komunikace a stres z pohledu psychologie katastrof.

7.–8. týden Motivace trestné činnosti a viktimologie.

9.–10. týden Psychologie výslechu a problematiky věrohodnosti výpovědi.

11.–12. týden Varovné signály (PAINs) a psychologické aspekty bezpečnosti.

13.–14. týden Hromadné chování a domácí násilí.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BREČKA, Tibor A. Psychologie katastrof: vybrané kapitoly. V Praze: Triton, 2009. Psyché (Triton). ISBN 978-80-7387-330-1.

•ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krize a krizová intervence. Praha: Grada, 2017. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5327-0.

•ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-461-9.

•ŠÍN, Robin. Medicína katastrof. Praha: Galén, [2017]. ISBN 978-80-7492-295-4.

Doporučená literatura:

•ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7380-581-4.

•MLČÁK, Zdeněk. Emergentní psychologie a krizová intervence. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7368-950-6.

•ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0582-1.

•ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. Psyché. ISBN 978-80-247-2207-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: