Jste zde

F7PBPOST - Obrana státu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPOST Z,ZK 5 2P + 1S česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Bezpečnostní systém státu (F7PBPBSS)
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPOST
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je podat informace o lidských, finančních a materiálních zdrojích a přípravách pro obranu státu, o procesech obranného plánování a způsobu přípravy a použití Armády České republiky v operacích. V průběhu výuky předmětu budou studenti seznámeni se zákonnými východisky pro zajišťování obrany a obranné plánování, se strukturou a úkoly ozbrojených sil ČR a jejich zapojením do aliančních úkolů a struktur. V předmětu bude probrán a analyzován obsah a pojetí plánu obrany ČR, národní systém reakce na krize a systém přípravy občanů k obraně státu.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: ústní prezentace na semináři a její obhájení.

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do studia předmětu, obrana státu, její zajišťování, základní pojmy obranného plánování.

2. týden Bezpečnostní prostředí, aktuální rizika a hrozby.

3. týden Koaliční potenciál obrany a bezpečnosti v rámci NATO, zapojení do operací NATO, EU, OBSE a OSN.

4. týden Bezpečnostní systém České republiky. Národní systém reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu.

5. týden Ozbrojené síly ČR, jejich složení, rozvoj a použití při vojenských a nevojenských krizových situacích.

6. týden Proces obranného plánování, plán obrany ČR, dílčí plány obrany.

7. týden Povinnosti státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při zajišťování obrany ČR.

8. týdenKrizové řízení v ČR v oblasti obrany, podpora hostitelskou zemí (Host Nation Support).

9. týden Finanční a materiální zdroje pro obranu státu.

10. týden Lidské zdroje pro obranu státu. Příprava občanů k obraně státu.

Osnova cvičení:

1. týden Obrana státu, její zajišťování, základní pojmy obranného plánování.

2. týden Bezpečnostní prostředí, aktuální rizika a hrozby.

3. týden Koaliční potenciál obrany a bezpečnosti v rámci NATO, zapojení do operací NATO, EU, OBSE a OSN.

4. týden Bezpečnostní systém České republiky. Národní systém reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu.

5. týden Ozbrojené síly ČR, jejich složení, rozvoj a použití při vojenských nevojenských krizových situacích.

6. týden Proces obranného plánování, plán obrany ČR, dílčí plány obrany.

7. týden Povinnosti státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při zajišťování obrany ČR.

8. týdenKrizové řízení v ČR v oblasti obrany, podpora hostitelskou zemí (Host Nation Support).

9. týden Finanční a materiální zdroje pro obranu státu.

10. týden Lidské zdroje pro obranu státu. Příprava občanů k obraně státu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•JANOŠEC, Josef. Bezpečnost a obrana České republiky 2015-2025. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb, 2005. ISBN 80-7278-303-3.

•TŮMA, Miroslav, Josef JANOŠEC a Josef PROCHÁZKA. Obranná politika Československé a České republiky (1989-2009). Praha: Ministerstvo obrany ČR – Prezentační a informační centrum MO, 2009. ISBN 978-80-7278-522-3.

•Bezpečnostní strategie ČR. Praha: MV ČR, 2015. ISBN 978-80-7441-005-5.

•Bílá kniha o obraně ČR. Praha: MO ČR, 2011. 978-80-7278-564-3.

•Obranná strategie ČR. Praha: MO ČR, 2017. ISBN 978-80-7278-702-9.

Doporučená literatura:

•Koncepce výstavby Armády ČR 2025. Praha: MO ČR, 2015. 978-80-7278-619-0.

•Doktrína Armády ČR. 3. vyd. Praha: Institut doktrín VeV – VA. 2013.

•Plán obrany ČR. Praha: MO ČR, 2015.

•Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019–2024. MO ČR Praha, 2016.

•Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: