Jste zde

F7PBPOPBE - Objektová a personální bezpečnost

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPOPBE KZ 4 2P česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPOPBE
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný, avšak ucelený náhled na problematiku objektové bezpečnosti. Jeho smyslem je seznámit posluchače s úlohou a strukturou objektové bezpečnosti, základními právními aspekty, manažerskými přístupy řešení založenými na analýze rizik a se soudobou technologií jejího zajištění ve světle aktuálních požadavků. Student by měl být schopen určit a vyhodnotit bezpečnostní rizika pro objekt, zvolit optimální způsob jejich ošetření a orientovat se v soudobých technikách a technologiích zabezpečení objektu.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: výsledné hodnocení je dáno průnikem hodnocení závěrečné práce a průběžnou kontrolou znalostí a aktivity studenta.

Požadavky na studenta: písemné zpracování jednoduché závěrečné práce na zadané téma.

Osnova přednášek:

1. týden Základní pojmy objektové bezpečnosti a bezpečnostního managementu.

2. týden Místo, úloha a struktura objektové bezpečnosti ve světle aktuálních bezpečnostních požadavků.

3. týden Právní aspekty fyzické bezpečnosti objektů.

4. týden Charakteristika objektů.

5. týden Bezpečnostní analýza, její složky a metody.

6. týden Personální, administrativní bezpečnost a fyzická ochrana objektů a možnosti jejího zajištění (způsoby, technika a technologie) I.

7. týden Personální, administrativní bezpečnost a fyzická ochrana objektů a možnosti jejího zajištění (způsoby, technika a technologie) II.

8. týden Personální, administrativní bezpečnost a fyzická ochrana objektů a možnosti jejího zajištění (způsoby, technika a technologie) III.

9. týden Manažerské řešení objektové bezpečnosti I.

10. týden Manažerské řešení objektové bezpečnosti II.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KYNCL, Jaromír. Bezpečnost objektu ve světle moderních technologií. Praha: Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, 2014. ISBN 978-80-260-7115-0.

•HORÁK, Rudolf. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu: [prevence řešení mimořádných krizových situací]. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-827-7.

•BRABEC, František. Ochrana bezpečnosti podniku. Praha: Eurounion, 1996. ISBN 80-85858-29-0.

•Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020. Praha: MV ČR, 2017.

•Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury. GŘ HZS ČR, 2010.

Doporučená literatura:

•PROCHÁZKOVÁ, Dana. Krizové řízení, havarijní plánování a ochrana obyvatelstva. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISBN 978-80-86708-86-7.

•ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Ochrana kritické infrastruktury. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-025-8.

•Bezpečnostní strategie ČR. Praha: MZV, Praha, 2015. ISBN 978-80-7441-005-5.

•Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

•Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: