Jste zde

F7PBPMVP - Metodologie výzkumné práce

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPMVP KZ 1 1P česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPMVP
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Uvedení do problematiky základů vědecké práce, její význam pro společnost, vývoj vědy v České republice od XIX. století dosud. Seznámení se s principy vědecké práce, vysvětlení základních pojmů, seznámení s grantovou politikou, úkoly grantových agentur, způsobem prezentace a s propagací výsledků. Vědecká práce v rámci Evropské unie. Práce s literárními a internetovými informačními zdroji, organizace práce vědecké knihovny. Zvládnutí prezentace a zpracování literární rešerše.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: závěrečný test.

Požadavky na studenta: aktivní účast na přednáškách, osvojení probíraných témat a schopnost je využít v praxi.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Organizace vysokého školství a Akademie věd České republiky; odborná přednáška (příprava, způsob zpracování, zásady a formy prezentace, vlastní přednes, příprava na diskuzi).

3.–4. týden Odborná publikace (vysvětlení rozdílů mezi různými formami písemného sdělení, rozdíl mezi studijním textem, učebnicí a monografií, grafická a jazyková úprava, vyhledavače odborné literatury, impact faktor).

5.–6. týden Program THESIS, informační zdroje.

7.–8. týden Úkoly vědeckých knihoven, organizace, výpůjční činnost, práce s informacemi, zpracovávání rešerší, pomoc při psaní bakalářských prací.

9.–10. týden Grantová politika, úkoly grantových agentur, klíčové výzkumné směry ve zdravotnictví České republiky.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0310-6.

•HUŠÁK, Václav. Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 2007. ISBN 978-80-244-1736-3.

•LIŠKA, Václav. Doctorandus (průvodce budoucích Ph.D.). Praha: Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-60-6.

•TICHÁ, Ludmila, Zdeňka CIVÍNOVÁ, Michaela MORYSKOVÁ, Ilona TRTÍKOVÁ a Lenka NĚMEČKOVÁ. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

•VACKOVÁ, Alena. Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1365-9.

Doporučená literatura:

•KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra: Enigma Publishing s. r. o., 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

•ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004. ISBN 80-7290-167-2.

•ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: