Jste zde

F7PBPMKR2 - Management pro krizové řízení II

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPMKR2 ZK 4 2P česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Management pro krizové řízení I (F7PBPMKR1)
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPMKR2
Přednášející:
Jiří Halaška (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace o teorii a praxi managementu a důležitých kategoriích nezbytných pro řídící funkce. Důraz bude položen na pochopení manažerských dovedností, profilu manažera, managementu změn. V další části budou procvičeny principy plánování času, efektivita práce manažera, specifika managementu státní správy. Výuka bude vedena se zřetelem na propojení klasického managementu se zásadami a specifikami krizového řízení, obrany a bezpečnosti.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška je tvořena písemnou částí z obsahu přednášek a zadaného samostatného studia a na ní navazující části ústní pouze v případě nejasného hodnocení testu, anebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení.

Požadavky na studenta: zpracování ucelené, obsahově i formálně fundované originální semestrální práce na důležité téma v oblasti managementu.

Osnova přednášek:

1. týden Komunikace v manažerské práci.

2. týden Kontrola, monitorování, hodnocení.

3. týden Management kvality, management změn.

4. týden Metody organizačních změn.

5. týden Tvůrčí vedení, profil lídra.

6. týden Faktory podporující výkonnost organizace, klima v organizaci.

7. týden Hlavní principy plánování času, stanovení cílů a priorit.

8. týden Faktory ovlivňující efektivitu práce manažera.

9. týden Manažerské kompetence a jejich rozvíjení.

10. týden Řízení lidských zdrojů – specifika managementu státní správy.

11. týden Specifika managementu pro krizové řízení a ochranu obyvatelstva.

12. týden Specifika managementu pro obranu a bezpečnost.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-274-1.

•VEBER, Jaromír. Management. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-200-0.

•BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4429-2.

Doporučená literatura:

•ŘEZÁČ, Jaromír. Moderní management. Computer Press, Brno, 2009. ISBN 978-80-251-1959-4.

•HORÁK, Rudolf. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu: [prevence řešení mimořádných krizových situací]. Praha: Linde, 2011. ISBN 9788072018277.

•PLAMÍNEK, Jiří a Roman FIŠER. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada, 2005. Expert (Grada). ISBN 80-247-1074-9.

•PILAŘOVÁ, Irena. Leadership & management development: role, úlohy a kompetence managerů a lídrů. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5721-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Metodická příručka nebo studijní opora: