Jste zde

F7PBPMKR1 - Management pro krizové řízení I

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPMKR1 Z 4 2P česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPMKR1
Přednášející:
Jiří Halaška (gar.)
Cvičící:
Jiří Halaška (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace o teorii, praxi a užití managementu a důležitých kategoriích nezbytných pro základní řídící funkce. Důraz bude položen na pochopení manažerských funkcí, plánovacího procesu a rovněž tvorbu organizačních struktur řízení. V další části bude objasněna motivace lidí, komunikace, marketing a zásady strategického řízení. Výuka bude vedena se zřetelem na propojení klasického managementu se zásadami a specifiky krizového řízení, obrany a bezpečnosti státu a občanů.

Požadavky:

Požadavky na studenta: zpracování ucelené, obsahově i formálně fundované originální semestrální práce na důležité téma v oblasti managementu.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do managementu, základní pojmy.

2. týden Historický vývoj, přístupy, osobnosti a prostředí managementu.

3. týden Současné manažerské přístupy, jejich podstata a význam.

4. týden Manažerské funkce, role manažera.

5. týden Manažerská etika, etické standardy.

6. týden Kultura podniku, její význam a budování.

7. týden Rozhodování, rozhodovací metody.

8. týden Plánování, řízení podle cílů, specifikace plánů.

9. týden Strategické řízení, metoda SWOT.

10. týden Motivace lidí, její formy a metody.

11. týden Vedení lidí, podstatná manažerská funkce.

12. týden Organizování jako předpoklad úspěšného řízení organizace.

13. týden Organizační struktury, druhy struktur a jejich účel.

14. týden Specifika postupů a metod managementu pro krizové řízení, obranu a bezpečnost.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-274-1.

•VEBER, Jaromír. Management. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-200-0.

•BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4429-2.

Doporučená literatura:

•ŘEZÁČ, Jaromír. Moderní management. Computer Press, Brno, 2009. ISBN 978-80-251-1959-4

•HORÁK, Rudolf. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu: [prevence řešení mimořádných krizových situací]. Praha: Linde, 2011. ISBN 9788072018277.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Metodická příručka nebo studijní opora: