Jste zde

F7PBPKRL - Kriminologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPKRL Z,ZK 4 2P + 1S česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Základy trestního práva (F7PBPZTP)
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPKRL
Přednášející:
Barbora Vegrichtová (gar.)
Cvičící:
Barbora Vegrichtová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Kriminologie je vědní disciplína zabývající se kriminalitou. V rámci předmětu jsou představeny základní kriminologické směry, formy nejvýznamnější kriminality se zaměřením na ČR z pohledu stavu, dynamiky a vývoje trestné činnosti. Současně se předmět zabývá charakteristikou pachatele u vybraných typů trestné činnosti, oblastí viktimologie, penologie a prevence.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zápočet formou písemného testu a ústní zkouška.

Požadavky na studenta: minimálně 70% účast na cvičeních, zpracování, přednesení a obhajoba seminární práce.

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do problematiky, kriminologické směry.

2. týden Charakteristika násilné trestné činnosti.

3. týden Charakteristika drogové trestné činnosti.

4. týden Odhalování trestné činnosti.

5. týden Charakteristika majetkové trestné činnosti.

6. týden Viktimologie.

7. týden Charakteristika organizované trestné činnosti.

8. týden Penologie a prevence.

9. týden Symbolika kriminálních skupin a jejich identifikace.

10. týden Gangy vězeňské, motorkářské a pouliční.

Osnova cvičení:

1. týden Základní terminologie a historie kriminologie.

2. týden Vybrané případy násilné trestné činnosti.

3. týden Vybrané případy drogové trestné činnosti.

4. týden Odhalování trestné činnosti.

5. týden Vybrané případy majetkové trestné činnosti.

6. týden Oběť trestné činnosti.

7. týden Organizovaný zločin.

8. týden Aktuální otázky českého vězeňství.

9. týden Kriminální symbolika.

10. týden Gangy, rekrutace, prevence.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•VÁLKOVÁ, Helena, Josef KUCHTA a Jana HULMÁKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-732-3.

•ZOUBKOVÁ, Ivana. Kriminologie. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2015. ISBN 978-80-87174-53-1.

•VEGRICHTOVÁ, Barbora. Symbolika kriminálního tetování. 2. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-693-4.

•VEGRICHTOVÁ, Barbora. Gangy: vězeňské, pouliční a motorkářské. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0377-5.

•ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0582-1.

Doporučená literatura:

•GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-614-3.

•časopis Česká kriminologie.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: