Jste zde

F7PBPIZS - Integrovaný záchranný systém

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPIZS Z,ZK 5 2P + 1S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPIZS
Přednášející:
Martin Tomášek
Cvičící:
Martin Tomášek, Lýdie Leová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Obsah předmětu je zaměřen na vymezení postavení záchranných a bezpečnostních složek v IZS, na podíl základních a ostatních složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací, na postavení a úkoly orgánů obcí a orgánů krajů, práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při přípravě a řešení mimořádných událostí a plnění opatření ochrany obyvatelstva. V rámci předmětu budou studenti rovněž seznámeni se zásadami taktického a operačního řízení složek IZS, s organizací a činností krizových štábů při řešení mimořádných událostí, s dokumentací IZS a finančním zabezpečením IZS.

Požadavky:

Zápočet:

Pro udělení zápočtu bude požadována aktivní účast na cvičení (max. 1 absence) a zpracování seminární práce a její následná obhajoba formou prezentace v PowerPointu na téma: Mimořádná událost/krizová situace u nás nebo v zahraničí.

Zkouška:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je udělení zápočtu. Zkouška probíhá písemnou formou v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách. Písemná forma má celkem 20 otázek, z toho 17 otázek s výběrem ze 3 možných odpovědí (správně pouze jedna odpověď) a 3 otázky se zápisem slovní odpovědi. Maximální bodová hodnota správně zodpovězené otázky jsou 3 body.

Hodnocení:

A = 100-90 %

B = 89-80 %

C = 79-70 %

D = 69-60 %

E = 59-50 %

F (neprospěl) = 49 a méně %

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do studia, příčiny a druhy MU, základní pojmy v oblasti IZS.

2. týden Vznik, vývoj a struktura IZS, právní předpisy v oblasti IZS.

3. týden Základní složky IZS při provádění záchranných a likvidačních prací, organizační struktura.

4. týden Ostatní složky IZS při provádění záchranných a likvidačních prací, organizační struktura.

5. týden Taktická úroveň koordinace složek IZS.

6. týden Operační úroveň koordinace složek IZS.

7. týden Strategická úroveň koordinace složek IZS.

8. týden Komunikační prostředky IZS.

9. týden Dokumentace IZS.

10. týden Postavení a úkoly orgánů veřejné správy v IZS.

11. týden Postavení a úkoly právnických a fyzických osob v rámci IZS.

12. týden Kontrola, pokuty, náhrada škody a finanční zabezpečení IZS.

13. týden Zapojení IZS do mezinárodních záchranných operací.

14. týden Opatření ochrany obyvatelstva při řešení MU.

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1.–2. týden Místo a úloha základních složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací.

3.–4. týden Místo a úloha ostatních složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací.

5.–6. týden Taktické, operační a strategické řízení činnosti složek IZS.

7.–8. týden Národní operační a informační středisko GŘ HZS ČR, komunikace v IZS.

9.–10. týden Připravenost a nasazení složek IZS dle charakteru MU/krizové situace.

11.–12. týden Typové činnosti složek IZS při společném zásahu.

13.–14. týden Odborná příprava složek IZS.

Cíle studia:

Znalosti:

Student dokáže vysvětlit a vymezit postavení záchranných a bezpečnostních složek v IZS, dále charakterizovat úkoly a činnosti základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému v souvislosti s organizací záchranných a likvidačních prací při řešení různých mimořádných událostí a krizových situací, včetně postavení a úkolů orgánů obcí a orgánů krajů a právnických a fyzických osob.

Dovednosti:

Student dokáže analyzovat a doporučovat základní postupy složek integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí a krizových situací v návaznosti na zajištění ochrany obyvatelstva, včetně postupů orgánů obcí a orgánů krajů a právnických a fyzických osob.

Studijní materiály:

Literatura povinná:

[1] ADAMEC, V. a kol.: Operační střediska v integrovaném záchranném systému, SPBI Spektrum,

2019, Ostrava, 113 stran, ISBN: 978-80-7385-225-2

[2] Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek PO. MV GŘ HZS ČR. ČAHD 2021

[3] ŠENOVSKÝ, M., HANUŠKA, Z., ADAMEC, V.: Integrovaný záchranný systém, SPBI Spektrum, 2007,

Ostrava, 157 stran, 2. vydání, ISBN: 978-80-86634-55-8

[4] Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů

[5] Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších

předpisů

[6] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

[7] Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých

zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

[8] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů

[9] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění

pozdějších předpisů

Literatura doporučená:

[1] ADAMEC, V. a kol.: Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva, SPBI Spektrum, 2012,

Ostrava, 130 stran, ISBN: 978-80-7385-118-7

[2] ŠENOVSKÝ, M., ORAVEC, M., ŠENOVSKÝ, P.: Teorie krizového managementu, SPBI Spektrum,

2012, Ostrava, 116 stran, ISBN: 978-80-7385-108-8

[3] VOLF, O.: Teorie řízení zásahu složek integrovaného záchranného systému. 2018, Karlovy Vary,

108 stran, ISBN: 978-80-270-4966-0

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: