Jste zde

F7PBPISKR - Informační systémy pro podporu krizového řízení

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPISKR Z 2 2C česky

Podmínkou zápisu na předmět F7PBPISKR je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu F7PBPZIT

Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPISKR
Garant předmětu:
Martin Staněk
Přednášející:
Martin Staněk
Cvičící:
Martin Staněk
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je vytvoření základního povědomí o informačních systémech určených pro podporu krizového řízení, o jejich roli a možnostech využití. Studenti se seznámí se základními principy a zaměřením těchto systémů a dále budou prakticky seznámeni s vybranými softwarovými nástroji různého zaměření určenými pro podporu krizového řízení. Výuka bude probíhat ve specializované učebně – PC učebna krizového řízení a bezpečnosti.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: hodnocení bude provedeno na základě vypracované semestrální práce.

Požadavky na studenta: zpracování semestrální práce na zvolené téma za použití vybraných informačních systémů pro podporu krizového řízení, aktivní účast na cvičení, požadovaná účast je minimálně 80 %.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1. týden Úvod do předmětu, seznámení se s možnostmi informační podpory jednotlivých procesů v krizovém řízení a obecná charakteristika používaných softwarových nástrojů pro podporu krizového řízení.

2. týden Informační systémy v krizovém řízení, jejich role, zaměření, stavba, funkce, požadavky a infrastruktura, včetně náhledu do tématu kritické informační infrastruktury.

3. týden Analýza rizik v kontextu krizového řízení a havarijního plánování, informační systémy pro podporu analýzy rizik – Riskan.

4. týden Informační systémy pro podporu, analýzu a řešení mimořádných událostí s únikem nebezpečných chemických látek – CAMEO chemicals, Medis-Alarm.

5. týden Informační systémy pro modelaci úniku nebezpečných chemických látek a šíření těžkých plynů v prostředí – TerEx, Aloha, RMP*Comp.

6. týden Informační systémy pro analýzu a 3D modelaci mimořádných událostí – PyroSim, Pathfinder, HEC-RAS.

7. týden Geografické informační systémy v krizovém řízení a jejich využití pro vyhodnocení dopadů a podporu řešení mimořádných událostí – SITUNET, POSIM, GIS HZS, MARPLOT, Floreon +, portály krizového řízení.

8. týden Informační systémy veřejné správy a databázové systémy pro podporu řešení mimořádných událostí – ARGIS, EMOFF, CAMEOfm.

9. týden Informační systémy pro simulaci mimořádných událostí, simulace zásahu složek IZS v rámci řešení mimořádných událostí různého charakteru – XVR On Scene.

10. týden Informační systémy pro simulaci mimořádných událostí, role a specifické činnosti složek IZS, způsob řízení zásahu – XVR On Scene.

11. týden Informační systémy pro simulaci mimořádných událostí, simulace operačního a informačního střediska při řešení mimořádných událostí a jeho role z pohledu krizového řízení – XVR Resource Management

12. týden Informační systémy pro simulaci mimořádných událostí, komplexní simulace taktické a operační úrovně řízení zásahu složek IZS – XVR On Scene, XVR Resource Management

13. týden Informační systémy veřejné správy pro monitoraci a stanovení následků mimořádné události – Obnova.

14. týden Trendy vývoje informačních systémů v krizovém řízení a zakončení předmětu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BRUCKNER, Tomáš. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4153-6.

•POKORNÝ, Jaroslav. Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Praha: Academia, 1992. ISBN 80-200-0177-8.

•JONES, Robert a další. ALOHA® (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) 5.4.4 Technical Documentation. Seattle: National Oceanic and Atmospheric Administration, 2013.

•ČAPOUN, Tomáš. Chemické havárie. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2009. ISBN 978-80-86640-64-8.

•Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0.

Doporučená literatura:

•PROCHÁZKOVÁ, Dana. Bezpečnost a krizové řízení. Praha: Police history, 2006. ISBN 80-86477-35-5.

•SKŘEHOT, Petr. Rozptyl těžkého plynu v atmosféře: teorie – modely – experimenty. V Praze: T-SOFT, 2018. ISBN 978-80-905401-2-5.

•REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizový management ve veřejné správě: teorie a praxe. Praha: Ekopress, 2004. ISBN 80-86119-83-1.

•MIKA, Otakar J. Modelování havarijních dopadů nebezpečných chemických látek. Rescue Report. 2011, 4. ISSN 1212-0456.

•SLUKA, Vilém. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2007.

Studijní pomůcky:

•Specializovaná PC učebna krizového řízení, softwarové nástroje odpovídající výčtu dle jednotlivých cvičení.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon Prezentace 1856.28 KB
PDF icon Prezentace 23.43 MB
PDF icon Prezentace 33.57 MB
PDF icon Prezentace 44.92 MB
PDF icon Prezentace 52.19 MB
PDF icon Prezentace 62.82 MB
PDF icon Prezentace 71.64 MB
PDF icon Prezentace 83.35 MB
PDF icon Prezentace 91.56 MB
PDF icon Prezentace 10727.76 KB

Ostatní: 

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Studijní opora ISKR2.31 MB