Jste zde

F7PBPCHO - Chemická ochrana

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPCHO ZK 4 2P česky

Podmínkou zápisu na předmět F7PBPCHO je, že student úspěšně absolvoval F7PBPTX nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu F7PBPTX. Předmět F7PBPCHO lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBPTX

Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPCHO
Garant předmětu:
Vladimír Pitschmann
Přednášející:
Aneta Břízová, Zdeněk Hon, Vladimír Pitschmann
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se zabývá aktuálními poznatky a informacemi o chemických haváriích. Shrnuje domácí a evropské právní normy a prováděcí předpisy k chemickým látkám a směsím, k prevenci havárií a upozorňuje na vazby mezi nimi. Pojednává o akutním riziku, které představují chemické látky a směsi v souvislosti s haváriemi. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se základními chemickými, fyzikálními a toxickými vlastnostmi průmyslových škodlivin (průmyslové toxické látky), pesticidů a bojových chemických látek, s jejich vlivem na zdraví obyvatelstva a se zásadami prevence a likvidace následků jejich úniku složkami integrovaného záchranného systému.

Požadavky:

Zkouška je písemná, formou testu. Opravný termín zkoušky je rovněž písemnou formou s minimálně týdenním odstupem. Test obsahuje celkem 20 testových otázek, včetně otázek na doplnění: bodové hodnocení: 20 - 19 správných odpovědí = 1 (A); 18 - 17 správných odpovědí = 1,5 (B); 16 - 15 správných odpovědí = 2 (C); 14 - 13 správných odpovědí = 2,5 (D); 12 - 11 správných odpovědí = 3 (E); 10 a méně správných odpovědí = 4 (F).

Osnova přednášek:

1. Rozdělení škodlivin a jejich stručná charakteristika, charakteristika základních fyzikálních veličin používaných k popisu fyzikálních vlastností nebezpečných škodlivin, základní chemické vlastnosti a vyjadřování koncentrace škodlivin v ovzduší.

2. Nejvýznamnější průmyslové škodliviny - chemie, toxikologie, analýza a ochrana.

3. Bojové chemické látky - dějiny chemických zbraní, charakteristika a klasifikace BCHL, systematika BCHL.

4. Pesticidy - základní přehled.

5. Úmluva o zákazu chemických zbraní, neletální chemické zbraně.

6. Faktory ovlivňující šíření škodlivin a jejich charakteristika. Prostředky ochrany dýchacích orgánů a povrchu těla. Možnosti dekontaminace.

7. Národní a nadnárodní předpisy o nebezpečných látkách a směsích. Mezinárodní dohody a právní předpisy nakládání s nebezpečnými látkami.

8. Chemická ohrožení a chemické havárie.

9. Prevence závažných havárií podle zákona č. 224/2015 Sb., ochrana obyvatelstva při úniku průmyslových škodlivin.

10. Označování nebezpečných látek a směsí, rozdělení systémů označování (UN-systém, výstražné značky, HAZCHEM kód, systém DIAMANT a další), pravidla přepravy nebezpečných věcí.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Student dokáže popsat děje a procesy, které bezprostředně nebo vzdáleně souvisejí s nebezpečnými situacemi spojenými s nakládáním s významnými průmyslovými škodlivinami, které mohou ohrozit životy a zdraví lidí a životní prostředí. Dále dokáže popsat pravidla ochrany a základní preventivní opatření. Zná základní legislativní požadavky při využívání chemických látek a směsí a také jejich uplatnění při havarijních situacích.

Student dokáže predikovat možné následky úniků průmyslových škodlivin na životy a zdraví lidí a životní prostředí, zhodnotit preventivní opatření při nakládání s těmito látkami látkami a jejich bezpečnostní rizika.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Kol. autorů. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2015, 323 s. ISBN 978-80-86466-62-0.

ŠAFR, Gustav (Ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru. II. Tribun EU, Brno 2014. ISBN 978-80-263-0724-2.

VIČAR, Dušan a kolektiv. Jaderné, radiologické a chemické zbraně, radiační a chemické havárie. 1. vyd. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISBN 978-80-7454-947-2.

VIČAR, Dušan a kolektiv. Nové hrozby CBRN. 1. vyd. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. ISBN 978-80-7454-989-2.

KOBLIHA, Zbyněk a Tomáš ROZSYPAL. Chemické zbraně. Brno: Univerzita obrany, 2022. ISBN 978-80-7582-468-4.

FLORUS, Stanislav a Pavel OTŘÍSAL. Konstrukce obličejových masek. V Tribunu EU vyd. 2. Brno: Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0881-2.

LACINA, Petr, Otakar J. MIKA a Kateřina ŠEBKOVÁ. Nebezpečné chemické látky a směsi. Brno: Masarykova univerzita, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2013. Recetox. ISBN 978-80-210-6475-1.

PITSCHMANN, Vladimír, Emil HALÁMEK a Zbyněk KOBLIHA. Boj ohněm, dýmem a jedy: nejstarší historie vojenského použití chemických a zápalných látek a vznik moderní chemické války. Kounice: Military System Line, 2001. ISBN 80-902669-2-4.

GUPTA, R.C et al. Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents. 3rd Ed. Academic Press, 2020, 1318 s. ISBN 9780128190906.

Doporučená literatura:

ŠÍN, Robin. Medicína katastrof. Praha: Galén, 2017. ISBN 978-80-7492-295-4.

ŠTĚTINA, Jiří. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-688-9.

PITSCHMANN, Vladimír. Chemické zbraně a ochrana proti nim. Praha: Manus, 2011. ISBN 978-80-86571-09-6.

PATOČKA, Jiří. Vojenská toxikologie. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0608-3.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Chemická ochrana - studijní opora2.04 MB