Jste zde

F7PBPCHE - Chemie pro bakaláře

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPCHE Z 4 1P + 1C česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPCHE
Přednášející:
Martina Turchichová (gar.), Martin Paškan
Cvičící:
Martina Turchichová (gar.), Martin Paškan
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět pomocí základních znalostí z teoretické chemie seznámí posluchače se specifickými oblastmi chemických dějů a látek, které bezprostředně nebo vzdáleně souvisí s nebezpečnými situacemi a jejich prevencí, haváriemi, přírodními katastrofami, působením nebezpečných nox, jejich likvidací nebo analýzou bezpečnostních rizik. Součástí předmětu jsou cvičení a laboratorní práce, kde si posluchači osvojí základní laboratorní techniky, manipulaci a zacházení s chemikáliemi, základy chemické analýzy aj. Cílem je osvojení teoretických znalostí v oblasti chemie. Osvojení si přehledu v chemii obecné, v jejích zákonitostech odvíjejících se od stavby atomu a vlastnosti prvků. Osvojení základních praktických dovedností v chemické laboratoři.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené a nahrazené. Úspěšné zvládnutí zápočtových testů, které obsahují látku z přednášek a cvičení.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Stavba látek a jejich klasifikace, základní chemické pojmy. Periodická tabulka. Elektronový obal, chemická vazba.

3.–4. týden Atomové jádro, jaderné reakce, základy technické jaderné chemie.

5.–6. týden Klasifikace chemických reakcí, rychlost chemických reakcí, chemická rovnováha. Energetické změny při chemických přeměnách.

7.–8. týden Chemie paliv. Chemie hoření a hořlavin. Chemie hašení a hasiv. Úvod do chemie výbuchu. Chemie a technologie výbušnin.

9.–10. týden Acidobazické rovnováhy, pH. Oxidačně-redukční děje, základy elektrochemie.

11.–12. týden Chemie uhlíku, úvod do organické chemie.

13.–14. týden Základy analytické chemie.

Osnova cvičení:

1.-2. týden Bezpečnost práce v chemické laboratoři .

3.-4. týden Vlastnosti látek.

5.-6. týden Chemie hasiv.

7.-8. týden Acidobazické vlastnosti.

9.-10. týden Elektrochemie.

11.-12. týden Vlastnosti organických látek.

13.-14. týden Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GREENWOOD, N. N. a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-85427-38-9.

•SEDMIDUBSKÝ, David. Základy chemie pro bakaláře. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2011. ISBN 978-80-7080-790-3.

Doporučená literatura:

•VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. 4. vyd., v SPN – pedagogickém nakl. 2. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 1999. ISBN 80-7235-108-7.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Metodická příručka nebo studijní opora: