Jste zde

F7PBPBO - Biologická ochrana

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPBO KZ 3 1P česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Biologie člověka (F7PBPBIC)
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPBO
Přednášející:
Pavla Bojarová, Emil Pavlík (gar.), Libor Píša
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět vede k pochopení základních mechanismů protiinfekční imunity a epidemiologického procesu infekčních onemocnění. Studenti jsou seznámeni s možností zneužití infekčních agens k válečným a teroristickým účelům, Důraz je kladen na preventivní i následní ochranná opatření k zabránění dalšího šíření, organizaci ochrany obyvatelstva v případě napadení, roli státu, OOVZ a IZS v likvidaci následků s použitím prostředků civilní i vojenské infrastruktury a příslušné legislativní normy včetně mezinárodních úmluv.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: základní znalosti biologie.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Definice B-agens, B-zbraň. Bioterorismus – vlastnosti, cíle, historie použití biologických zbraní. Ženevský protokol o zákazu chemických a bakteriologických zbraní, Úmluva Biological Weapons Convention.

3.–4. týden Kategorie biologických zbraní podle CDC Atlanta, charakteristika, vlastnosti, možnosti diagnostiky, prevence a léčby.

5.–6. týden Epidemiologický proces, funkce imunitního systému, význam aktivní a pasivní imunizace, desinfekce a sterilizace, desinsekce a deratizace.

7.–8. týden Národní akční plán ČR, Pandemický plán ČR, krizové plány a plány krizové připravenosti, Doktrína Armády ČR, integrovaný záchranný systém, státní zdravotní dozor.

9.–10. týden Civilní prostředky ochrany, armádní prostředky ochrany, osobní ochranné prostředky, kategorie laboratoří.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•PAVLÍK, Emil. Přenosné nákazy, jimi vyvolávaná onemocnění, jejich prevence a léčba. In: NAVRÁTIL, Leoš (ed.) Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2. zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing 2017, s. 414–493. ISBN 978-80-271-0210 -5.

•Pandemický plán ČR.

•Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

•Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Doporučená literatura:

•Zákon ČSR č. 173/1938 Sb.

•Úkolový list MO ČR č. 642/2001-8764.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: