Jste zde

F7PBOUO - Úvod do optiky a optometrie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOUO Z,ZK 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět shrnuje poznatky oboru optika a optometrie a je úvodním předmětem, který studentům ukáže možnosti jejich budoucího povolání. V průběhu přednášek budou studenti seznámeni se základními pojmy, vývojem, současným stavem a budoucností studovaného oboru. Studenti se na cvičeních seznámí se základy paprskové, vlnové a kvantové optiky pomocí vybraných početních úloh. Důraz je kladen na seznámení se s obsahem a základními pojmy dalšího studia.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

Písemné prokázání získaných znalostí při závěrečném testu na posledním cvičení, pro úspěšné složení zápočtu je nutné získat alespoň 50% bodů z testu. Test bude obsahovat deset početních příkladů (bodování 0-5 bodů) z látky probírané na cvičeních (maximum 50 bodů), u testu je povolena kalkulačka.

Požadavky zkoušky:

Zkouška je písemná a pokrývá učivo v celém rozsahu látky probrané na přednáškách formou deseti teoretických otázek, hodnocení jednotlivých otázek písemné části je 0-5 bodů, maximum je 50 bodů. K bodovému zisku zkouškového testu se přičtou body ze zápočtového testu a následné známkování je standardní ČVUT.

Osnova přednášek:

1) Úvod do optiky a optometrie

2) Rozdělení optiky – geometrická, vlnová a kvantová, základní pojmy a vztahy, světlo a jeho vlastnosti

3) Historický vývoj optometrie, současná situace oboru v ČR a porovnání s praxí ve světě

4) Optické přístroje, jejich princip a možnosti využití ve studovaném oboru

5) Příbuzné obory a jejich náplň 1: oftalmologie, ortoptika

6) Příbuzné obory a jejich náplň 2: zrakový terapeut, oční optik

7) Legislativa

Osnova cvičení:

1) Zákon odrazu a lomu

2) Základy zobrazování rovinným a kulovým zrcadlem, zobrazovací rovnice, znaménková konvence

3) Tenká čočka, zobrazování spojkou a rozptylkou, zobrazovací rovnice

4) Vlnová optika, vlnová délka a frekvence světla, interference, ohyb

5) Kvantová optika, energie fotonu, fotoelektrický jev

6) Lupa, Mikroskop, dalekohled

7) TEST

Cíle studia:

Seznámit studenty s oborem optiky a optometrie a ukázat jim možnosti jejich budoucího povolání.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] HALLIDAY, D., RESNICK R., WALKER, J., DUB, P. (ed.). Fyzika. 5. přeprac. vyd. Přeložil Miroslav ČERNÝ. Brno: VUTIUM, 2013. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN: 978-80-214-4123-1.

[2] BARTUŠKA, Karel. Sbírka řešených úloh z fyziky IV. Praha: Prometheus, 2000. ISBN: 80-7196-037-3

Doporučená literatura:

[1] LEPIL, O. Optika pro gymnázia. Praha: Prometheus, 2008, ISBN: 978-80-719-6384-4.

[2] SVOBODA, E. Přehled středoškolské fyziky. Praha: Prometheus, 2013. ISBN: 978-80-7196-438-4.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: