Jste zde

F7PBOPSO - Psychologie a komunikace

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOPSO KZ 2 1P+1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V rámci přednášek se studenti průběžně seznámí s problematikou psychologie nemocných, se psychickými stavy v rámci diagnosticko - terapeutické činnosti, při poskytování psychické pomoci nemocným v průběhu léčby a při vyrovnávání se s chronickými stavy nemoci. Studentům jsou poskytnuty teoretické znalosti základních psychologických postupů při komunikaci s pacienty s různým druhem a stupněm poškození zdraví, návody jak zvládat náročné situace v péči

o individuální potřeby nemocných, handicapovaných a umírajících a také je zdůrazněna problematika důležitost péče o duševní stav zdravotnických pracovníků.

Požadavky:

Požadavky klasifikovaného zápočtu:

. Zápočet bude probíhat formou písemného testu, otázky budou plně v souladu s probíranou tématikou.

. Aktivní účast na cvičeních - student je povinen se aktivně účastnit řešení modelových situací,

. Zpracování a úspěšná prezentace seminární práce na zadané téma, a to ve formě powe rpointové prezentace,

. Je přípustná jedna absence, přičemž větší absenci je možné omluvit pouze ze závažných a doložených

důvodů.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

Úvod do zdravotnické psychologie. Psychologická problematika nemocného - jeho pojetí zdraví a přístupu

k projevům nemoci a s tím spojeného procesu léčby, včetně autoplastického obrazu nemoci.

Nemoc jako složitá životní situace. Změny v prožívání a chování v průběhu nemoci.

Psychologické problémy pacientů v návaznosti na jednotlivé druhy nemocí, možností psychologicko-terapeutického ovlivnění projevů nemoci (bolest, strach, úzkost apod.) a to včetně jejich specifik s ohledem na současný stav a věk pacienta.

Psychologická péče o psychosomaticky nemocné.

Specifika přístupu k dítěti při poskytování zdravotnické péče a v průběhu hospitalizace.

Zásady psychologického přístupu ve specifických situacích (např. přístup k obětem domácího násilí, týrání,

zanedbávání atd.).

Specifika přístupu k agresivnímu pacientovi a možnosti ovlivnění různých forem agresivního jednání.

Zásady sdělování nepříznivých informací pacientům a jejich rodinám. Problematika přijetí infaustní

prognózy zdravotního stavu. Problematika smrti a umírání s ohledem na věk nemocného. Přístup k rodině a nejbližším umírajícího.

Stres. Duševní krize. První psychická pomoc. Zvládání psychické zátěže v práci zdravotnického pracovníka.

Syndrom pomocníka. Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků. Možnosti prevence syndromu

vyhořen

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

Komunikační dovednosti - procvičení chování při komunikaci s klientem - dítě, dospělý člověk, senior,

komunikačních stylů, aktivního naslouchání, komunikačních pravidel s postiženými lidmi.

Praktický nácvik přístupu k pacientům s cílem ovlivnění jejich postojů k zdraví, nemoci a poskytované

zdravotnické péče v průběhu nemoci.

Překonávání náročných situací a závažných životních událostí psychickými obrannými mechanizmy.

Praktický nácvik přístupu k pacientům trpícími psychosomatickým onemocněním, panickou atakou,

neurózou, fobiemi a dalšími vybranými psychickými poruchami, které vedou k akutnímu zhoršení

zdravotního stavu.

Psychologická péče o hospitalizované pacienty. Praktický nácvik psychologického přístupu k pacientům

před složitými diagnostickými a terapeutickými postupy včetně možnosti ovlivnění jejich postojů.

Specifika přípravy dětského pacienta k diagnostickým a terapeutickým postupům.

Praktický nácvik přístupu k jedinci, který byl obětí domácího násilí, týrání atd. Specifika přístupu k dětské

oběti.

Praktický nácvik zvládání agresivních projevů ze strany pacientů. Možnosti deeskalace napětí.

Praktický nácvik přístupu k pacientům trpícím nevyléčitelnou nemocí. Psychosociální podpora příbuzným

při úmrtí pacienta.

Praktický nácvik psychoterapeutických postupů vedoucích ke snížení účinku stresu jako negativního

faktoru ovlivňujícího rozvoj syndromu vyhoření.

Obhajoba power pointových prezentací studentů na vybraná témata

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání.

Studijní materiály:

ZACHAROVÁ, E., HERMANOVÁ, M., Šrámková, J. Zdravotnická psychologie - teorie a praktická cvičení. Praha: Grada, 2007, 232 s. ISBN: 978-80-247-2068-5.

VYMĚTAL, J. Lékařská psychologie. Praha: Portál, 2003, 397 s. ISBN: 80-7178-740-X.

EVANGELU, J. E. Krizová komunikace, efektivní zvládání krizových a zátěžových situací. Moravská Ostrava: Key Publishing s.r.o, 2013, 96 s. ISBN: 978-80-7418-175.

LÁTALOVÁ, K. Agresivita v psychiatrii. Praha: Grada, 2013, 240 s. ISBN: 978-80-247-4454-4.

STOCK, Ch. Syndrom vyhoření. Praha: Grada, 2010, 112 s. ISBN: 978-80-247-3553-5.

MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010. Manažer. ISBN 978-80-247-2339-6.

POKORNÁ, A. Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3271-8.

PLEVOVÁ, I., SLOWIK, R. Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada). ISBN 9788024729688.

BURDA, P. Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. ISBN 978-80-7013-564-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: