Jste zde

F7PBOPP - První pomoc

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOPP KZ 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět podává stručný přehled o hlavních zásadách a postupech poskytování neodkladné první pomoci se zvláštním zřetelem na postupy při selhání základních životních funkcí a stavy bezprostředně ohrožující život. Do náplně předmětu jsou zahrnuty i situace hromadného výskytu postižených zdraví.

Po úspěšném absolvování předmětu by student měl být schopen samostatně diagnostikovat selhání základních životních funkcí, rozpoznat stavy bezprostředního ohrožení života, provádět základní neodkladnou resuscitaci a poskytnout neodkladnou laickou první pomoc.

Požadavky:

-prokázání praktických dovedností osvojených během praktického nácviku ve cvičeních

-první část hodnocení je tvořena úspěšným zvládnutím modelové situace (bezpečný přístup k postiženému, zjištění jeho stavu postiženého a správné vyřešení zdravotního stavu v aplikacích první pomoci laikem) – 1/3 známky

-druhá část hodnocení je tvořena absolvováním písemného testu typu Multiple Choice (min. úspěšnost 70 % správných odpovědí) – 2/3 známky

-90% účast na cvičeních (dlouhodobá absence je řešena individuálně s garantem předmětu)

Osnova přednášek:

-Základní neodkladná resuscitace - základní životní funkce, jejich poruchy, přivolání odborné pomoci, komunikace s operačním střediskem, postup po příjezdu odborné pomoci.

-Základní neodkladná resuscitace - neodkladná resuscitace dětí, využití automatizovaná externí defibrilaci.

-Šok - rozdělení šokových stavů, protišoková opatření.

-První pomoc u termických traumatech, poranění elektrickým proudem, chemická traumata.

-Krvácení (arteriální, žilní, vlásečnicové, vnější, vnitřní), zástava krvácení.

-První pomoc při vybraných neúrazových urgentních stavů.

-Postup při větším počtu raněných, CBRN, transportní techniky.

Osnova cvičení:

-Základní neodkladná resuscitace dospělého - vyšetření postiženého v bezvědomí, kontrola životních funkcí, průchodnost dýchacích cest, sledování stavu postiženého, záznam informací.

-Základní neodkladná resuscitace dítěte, použití AED při KPR a externí defibrilace

-Základy obvazové techniky, neodkladná první pomoc při krvácení.

-První pomoc u poranění pohybového aparátu - podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny (otevřené a zavřené), fixace, manipulace s postiženým, improvizovaný transport.

-Modelové situace: náhlé netraumatické poruchy vědomí (vazovagální kolaps, arytmie, naléhavé stavy při cukrovce hypo-, hyperglykémie, křečové stavy - epilepsie, febrilní křeče, intoxikace).

-Měření základních fyziologických funkcí, farmaka používaná v domácí péči.

-Zápočet.

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování předmětu by student měl být schopen samostatně diagnostikovat selhání základních životních funkcí, rozpoznat stavy bezprostředního ohrožení života, provádět základní neodkladnou resuscitaci a poskytnout neodkladnou laickou první pomoc.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

-MALÁ, L., PEŘAN., D. První pomoc pro všechny situace: v souladu s evropskými doporučeními 2015. Praha: Vyšehrad, 2016, 183 s. ISBN: 978-80-7429-693-2.

-Kolektiv autorů. Základy první pomoci. 2., upravené vydání. Praha: Český červený kříž, 2017, 75 s. ISBN:978-80-87729-22-9.

-PETRŽELA, M. První pomoc pro každého. 2., doplněné vydání. Praha: Grada, 2016, 104 s. ISBN:978-80-247-5556-4.

Doporučená literatura:

-Kolektiv autorů. Zdravotník zotavovacích akcí. 8., přepracované vydání. Praha: Český červený kříž, 2017, 186 s. ISBN: 978-80-87729-23-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: