Jste zde

F7PBOOGB - Optika geometrická a brýlová

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOOGB Z,ZK 5 3P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout informace o základech optického zobrazení, především pak o zobrazení základními optickými prvky a okem, optických principech korekce refrakčních vad oka brýlovou čočkou a jednotlivých typech brýlových čoček, jejich optických a geometrických vlastnostech. Předmět se podrobně zabývá základy geometrické optiky a jejích aplikací v oblasti návrhu a výpočtu jednoduchých optických zobrazovacích prvků a soustav (čočky, zrcadla, hranoly, lupa, mikroskop, teleskopická soustava, apod.). Další část je zaměřena stručně na možnosti korekce lidského oka jako optické zobrazovací soustavy. Podrobně jsou probírány partie specializované na návrh, výpočty, analýzu parametrů a vlastností různých typů brýlových čoček. Přednášky jsou doplněny cvičeními, jež mají formu seminářů, kde si studenti procvičují základní výpočty optických prvků a soustav, zejména pak brýlových čoček.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

•Absence do 20 %, tj. max. 3 omluvené absence za semestr a aktivní účast na cvičení.

•Průběžné základní znalosti ověřované testy v polovině semestru a na konci semestru.

•Minimum pro udělení zápočtu je získání více než 60 % bodů z průběžného testu v polovině semestru a závěrečného testu na konci semestru.

Požadavky zkoušky:

•Zkouška je tvořena písemným testem a ústním zkoušením. Odpovědi na otázky jsou bodově ohodnoceny dle obtížnosti. Celkové hodnocení zkoušky odpovídá platné klasifikační stupnici. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek zkoušky automaticky F.

Osnova přednášek:

•Světlo a jeho vlastnosti, základní pojmy geometrické optiky

•Zobrazování pomocí jednoduchých optických prvků

•Zobrazování pomocí složených optických prvků a soustav

•Parametry a vlastnosti optických prvků a soustav

•Aberace (vady zobrazení) optických prvků a soustav

•Základní optické přístroje a jejich vlastnosti, lidské oko a jeho optická soustava

•Optické vady oka a možnosti jejich korekce, korekce refrakčních vad pomocí brýlových čoček

•Typy brýlových čoček, jejich parametry a návrh

•Brýlové čočky se sférickými plochami

•Prizmatický účinek brýlových čoček

•Brýlové čočky s asférickými plochami

•Bifokální, multifokální a progresivní brýlové čočky

•Korekce brýlovými čočkami

•Měření parametrů brýlových čoček

Osnova cvičení:

•Základy zobrazovací optiky (lom a odraz na optických plochách, zobrazení jednoduchými a složenými optickými soustavami, výpočty parametrů optických soustav a jejich návrh)

•Aberace optických soustav (výpočet, příčiny, důsledky)

•Základní měřicí a zobrazovací optické přístroje a jejich vlastnosti (lupa, dalekohled, mikroskop)

•Lidské oko a jeho optické vlastnosti

•Brýlové čočky - vlastnosti a použití

•Korekce brýlovými čočkami

•Sférické čočky, prizmatický účinek brýlových čoček

•Sférocylindrické a torické čočky

•Multifokální a progresivní čočky

•Výpočty parametrů brýlových čoček

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnou základní informace o základech optického zobrazení, především pak zobrazení okem, optických principech korekce refrakčních vad oka brýlovou čočkou a jednotlivých typech brýlových čoček, jejich optických a geometrických vlastnostech.

Studijní materiály:

•MIKŠ, A. Aplikovaná optika. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009. ISBN: 978-80-01-04254-0.

•RUTRLE, M. Brýlová optika, 2.vyd. Brno, Inst. pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1993. ISBN: 80-7013-145-4.

•ALONSO, J., GÓMEZ-PEDRERO, J.A., QUIROGA, J.A. Modern Ophthalmic Optics. Cambridge University Press, Cambridge 2019. ISBN: 978-1316275474.

•JALIE, M. The Principles of Opthalmic Lenses. ABDO College of Education, 5th ed., London 2016. ISBN: 978-0900099021

•DIEPES, H., BLENDOWSKE, R. Optik und Technik der Brille. DOZ-Verlag, Heidelberg 2005. ISBN: 978-3922269618

•MEISTER, D., SHEEDY, J.E. Introduction to Opthalmic Optics. Carl Zeiss Vision, 6th ed., San Diego 2008. (http://64.50.176.246/files/introduction_to_ophthalmic_optics.pdf)

•SCHWARTZ, S.H. Geometrical and Visual Optics, 3rd ed. Mcgraw Hill Medical, 2019. ISBN: 9781260121094.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: