Jste zde

F7PBOOF - Optika fyzikální

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOOF Z,ZK 4 2P+2L česky

Podmínkou zápisu na předmět F7PBOOF je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBOOGB

Garant předmětu:
Jiří Novák
Přednášející:
Jiří Novák, Marie Pospíšilová
Cvičící:
Jan Mikšovský, Jiří Novák, Petr Písařík
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Student se seznámí se základními partiemi fyzikální optiky, které mu umožní lépe porozumět odborné problematice oční optiky a optometrie. Předmět se podrobně zabývá základy a aplikací fyzikální optiky v technice a biomedicíně. Jsou zde podrobně probírány jednotlivé fyzikální jevy a procesy z oblasti vlnové optiky (např. interference, difrakce a polarizace světla) společně s jejich důsledky a praktickými aplikacemi v oblasti přístrojové techniky, korekčních a diagnostických pomůckách a metodách používaných v optometrii. Jsou též zmíněny základy fotonové teorie světla, kvantového principu interakce světla s látkou, základů laserové techniky a jejích aplikací ve vědě, technice a biomedicíně, zejména pak v oblasti optometrie a oftalmologie. Cvičení probíhají formou laboratorních optických měření.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

1. 100 % účast na cvičeních (v případě nepřítomnosti nutno nahradit)

2. Nutnost odevzdání protokolů ze všech laboratorních měření a jejich uznání cvičícím

Požadavky zkoušky:

1. Zkouška je tvořena písemným testem a ústním zkoušením. Odpovědi na otázky jsou bodově ohodnoceny dle obtížnosti. Celkové hodnocení zkoušky odpovídá platné klasifikační stupnici. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek zkoušky automaticky F.

Osnova přednášek:

1. Optické záření a jeho vlastnosti

2. Základy vlnové optiky

3. Interference světla

4. Difrakce světla

5. Polarizace světla

6. Zdroje optického záření

7. Lasery a jejich aplikace

8. Vliv optického záření na oční tkáně

9. Detektory optického záření

10. Základy radiometrie

11. Základy fotometrie optických soustav a oka

12. Vnímání a měření barev, základy kolorimetrie

13. Základy optických měření

14. Speciální partie optiky a jejich aplikace

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost

2. Měření lámavého úhlu hranolu goniometrem

3. Měření křivosti ploch pomocí sférometru

4. Měření vyzařovací charakteristiky EL diod

5. Úlohy z paprskové optiky

6. Měření indexu lomu pomocí goniometru

7. Měření spektrálních charakteristik zdrojů světla na vláknovém spektrometru

8. Měření zakřivení povrchů laserovou metodou

9. Difrakce světla a její aplikace

10. Youngův interferenční pokus

11. Měření koncentrace látky pomocí refraktometru

12. Spektrofotometrická měření

13. Měření zvětšení mikroskopových objektivů

14. Doměřování úloh, udělování zápočtů

Cíle studia:

Student se seznámí se základními partiemi tzv.fyzikální optiky, které mu umožní lépe porozumět odborné problematice oční optiky a optometrie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] SALEH, B.E.A., TEICH, M.C. Základy fotoniky, Matfyzpress, Praha 1994. ISBN: 80-85863-01-4.

[2] MIKŠ, A. Aplikovaná optika. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009. ISBN: 978-80-01-04254-0.

[3] FIALA, P., RICHTER, I. Fyzikální optika, 2. vydání, vydavatelství ČVUT, Praha 2005. ISBN: 80-01-03183-7.

[4] MALÝ, P. Optika, Karolinum, Praha 2013. ISBN: 9788024622460.

[5] SALEH, B.E.A., TEICH, M.C. Fundamentals of Photonics, Wiley Interscience, 3rd ed., New York 2019. ISBN: 978-1-119-50687-4.

Doporučená literatura:

[1] FUKA, J., HAVELKA, B. Optika a atomová fyzika I, SPN, Praha 1961. ISBN: 9788024613420.

[2] MIKŠ, A. Fyzika 3. Vydavatelství ČVUT, Praha 2008. ISBN: 978-80-01-04000-3.

[3] HECHT, E. Optics, Pearson-Addison Wesley, 5th ed., London 2016. ISBN: 978-0133977226.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení - odkaz: 

Podklady, návody a pokyny pro laboratorní cvičení naleznete na Moodle ČVUT

Návody k laboratorním úlohám hrazených z projektu RPAPS 2019 (Rozvoj a inovace fyzikálních a optických laboratoří pro výuku na FBMI) a RPAPS 2020 (Rozvoj laboratoří fyziky, biofotoniky a natotechnologií a biomateriálů pro výuku na ČVUT v Praze, FBMI) naleznete na Moodle ČVUT

Ostatní - odkaz: 

Harmonogram laboratorních cvičení: https://harm.fbmi.cvut.cz/B231/F7PBOOF/lab