Jste zde

F7PBOMI - Mikrobiologie a imunologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOMI KZ 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Mikrobiologie: Mikroorganismy, dělení. Nebuněčné formy působící infekce – viry. Prokaryota. Stavba a funkce bakteriální buňky. Fylogenetický systém bakterií a archeí. Eukaryota. Stavba a funkce buňky eukaryotních mikroorganismů – houby, prvoci. Metabolismus a růst mikroorganizmů, životní cyklus prokaryotní buňky, růstová křivka. Vliv faktorů vnějšího prostředí na růst mikroorganismů - teplota, pH. Antimikrobiální prostředky – antivirotika, antibiotika a chemoterapeutika, mechanizmus jejich účinku, dezinfekce, sterilizace. Mikrobiom lidského těla. Mikrobiální onemocnění člověka. Infekční onemocnění oka způsobená mikroorganismy – virové, bakteriální, mykotické a způsobené prvoky.

Imunologie: Buňky a orgány imunitního systému. Antigeny. Rozvoj imunitní reakce. Hlavní histokompatibilitní komplex. Lymfocyty T a celulární imunita. Buněčná cytotoxicita. Cytokiny. Lymfocyty B a tvorba protilátek. Imunoglobuliny. Obranné funkce imunitního systému. Antiinfekční imunita. Vrozená imunita. Alergické onemocnění. Výživa a imunita, vliv mikrobiomu člověka na imunitní systém. Imunopatologie. Imunodeficience. Autoimunitní choroby.

Požadavky:

Požadavky klasifikovaného zápočtu:

•Účast na cvičeních, v případě neúčasti je třeba předložit omluvu a cvičení po dohodě a vedoucím cvičení nahradit.

•Úspěšné absolvování zápočtového testu (obsahuje 20 otázek), pro udělení zápočtu musí mít student správných 60% odpovědí.

Osnova přednášek:

1) Mikrobiologie: Mikroorganismy, dělení. Nebuněčné formy působící infekce – viry. Prokaryota. Stavba a funkce bakteriální buňky. Fylogenetický systém bakterií a archeí.

2) Výživa mikroorganizmů, růst mikroorganizmů - životní cyklus prokaryotní buňky, růstová křivka, kinetika bakteriálního růstu. Energetický metabolismus.

3) Vliv faktorů vnějšího prostředí na růst mikroorganismů - teplota, pH.

4) Antimikrobiální, antibakteriální prostředky - antibiotika a mechanizmus jejich účinku, dezinfekce, sterilizace.

5) Genetika a molekulární biologie mikroorganismů.

6) Mikroflóra lidského těla.

7) Mikrobiální onemocnění. Infekční onemocnění oka

8) Imunologie: Buňky a orgány imunitního systému. Antigeny.

9) Rozvoj imunitní reakce.

10) Hlavní histokompatibilitní komplex (MHC I a MHC II). Lymfocyty B a tvorba protilátek.

11) Imunoglobuliny. Lymfocyty T a celulární imunita. Buněčná cytotoxicita. Cytokiny.

12) Obranné funkce imunitního systému. Antiinfekční imunita. Vrozená imunita.

13) Alergické onemocnění. Výživa a imunita, vliv mikrobiomu člověka na imunitní systém. Imunopatologie. Imunodeficience. Autoimunitní choroby.

14) Závěr.

Osnova cvičení:

1) Metody sterilizace a dezinfekce.

2) Práce v mikrobiologické laboratoři.

3) Izolace bakterií.

4) Kultivace bakterií.

5) Gramovo barvení.

6) Imunogenetika - příklady.

Cíle studia:

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence: přehled a znalosti v oblastech obecné mikrobiologie a imunologie potřebné pro další studium. Schopnost využívat přehledné mikrobiologické a imunologické poznatky v optice a optometrii – infekční onemocnění oka.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•VYMĚTALOVÁ, V. Biologie pro biomedicínské inženýrství, skripta ČVUT 2019, ISBN: 978-80-01-06533-4.

•VOTAVA, M. Lékařská mikrobiologie obecná, Neptun 2001, Brno ISBN: 80-902896-2-2.

•NĚMEC, M. a HORÁKOVÁ, D. Základy mikrobiologie. MU Brno, 1999. ISBN: 80-210-2060-1.

•HOŘEJŠÍ, V., BARTŮŇKOVÁ, J. Základy imunologie. 4. vyd. Triton, Praha 2010. ISBN: 978-80-7387-280-9.

Doporučená literatura:

•VYMĚTALOVÁ, V.: Biologie pro biomedicínské inženýrství - laboratorní cvičení, skripta ČVUT 2015, ISBN: 978-80-01-05187-0.

•FERENČÍK, M. a kol.: Imunitní systém. Praha. Grada. 2011. ISBN: 80-247-1196-6.

•KAPRÁLEK, F. : Základy bakteriologie, UK Praha, 2000. ISBN: 80-7184-811-5.

•ŠILHÁNKOVÁ, L: Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Victoria Publishing Praha, 2002. ISBN: 80-200-1024-6.

•ROSYPAL, S. a kol.: Obecná bakteriologie. SPN Praha, 1981

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: