Jste zde

F7PBOMAZ - Management a administrativa ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOMAZ KZ 2 1P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení se základy teorie managementu, se zdravotními systémy v zahraničí a v České republice a jejich financováním. Dále budou studentům předneseny informace o řízení zdravotnických institucí, řízení lidských zdrojů a kvalitě zdravotních služeb a jejím vyhodnocování. Nedílnou součástí budou informace o ekonomické činnosti zdravotnických organizací, plánování, pracovně právních vztazích a základních legislativních normách pro zdravotnictví.

Požadavky:

•Forma ověření studijních výsledků: písemný test, minimální počet bodů pro splnění testu je 15 bodů z 30 možných, test obsahuje 30 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí jedna až tři).

•Požadavky na studenta: aktivní účast na přednáškách.

Osnova přednášek:

-Teorie managementu, pojem management, manažerské role a funkce, specifika managementu ve zdravotnictví.

- Manažer – dovednosti, vlastnosti, předpoklady pro výkon funkce, odpovědnost.

- Zdravotní politika, zdravotnické instituce v ČR,

- Zdravotnické systémy ve světě a v ČR. Zdravotní pojištění. Financování zdravotnictví, ekonomické aspekty zdravotních služeb.

- Pracovníci ve zdravotnictví, personální řízení, druhy pracovníků ve zdravotnictví, motivace, týmová práce, odměňování ve zdravotnictví, komunikace, dobrovolnictví. Pracovně právní odpovědnost pracovníků ve zdravotnictví.

- Řízení lidských zdrojů, personální management, trh práce, personální strategie a plánování, specifika zdravotnictví.

- Pacient a jeho práva, zdravotnický pracovník a jeho práva. Legislativa a etické kodexy. Etický kodex ČLK. Kodex pracovníků nelékařských oborů, lidská práva a práva pacientů (Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti). Lege artis. Právní spory ve zdravotnictví – nejčastější příčiny, druhy sporů, možnost obrany. Ochrana osobních údajů a sdělování informací.

- Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zdravotnická legislativa.

- Kvalita zdravotní péče a možnosti jejího měření, systémy řízení kvality. Akreditace zdravotnických zařízení a její význam. Standardizace. Management kvality zdravotní péče – inovační manažerský proces.

- Administrativa zdravotnických zařízení, informační technologie ve zdravotnictví (administrativa mezi zdravotnickými zařízeními, zdravotnické zařízení – pojišťovna, interní administrativa zdravotnického zařízení). Zdravotnická dokumentace – přístup, práva pacientů ve vztahu ke zdravotnické dokumentaci, uchovávání zdravotnické dokumentace, elektronická dokumentace.

- Plánování ve zdravotnictví, marketing, konkurence. Význam informací pro práci managementu. Ekonomika zdravotnického zařízení.

- Rozhodování v činnosti manažera zdravotnického zařízení.

- Etika v řízení zdravotnictví, alokace zdrojů, manažerská etika a kultura.

- Management rizik. Time management. Management změny. Stres, syndrom vyhoření, mobbing.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání ve studovaném oboru. Seznámit se s problematikou pracovně právních vztahů s využitím v praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P.. Etické řízení ve firmě. Praha: Grada, 2011, 166 s. ISBN: 978-80-247-1621-3.

GLADKIJ, I. a kol. Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press, 2003, 392 s. ISBN: 9788072269969.

HÁLEK, V. Management a marketing. 1. vyd. Hradec Králové: Vítězslav Hálek, 2017, 293 s. ISBN: 978-80-270-2439-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Studijní opora4.89 MB