Jste zde

F7PBOHO - Histologie obecná a histologie oka

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOHO KZ 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Základy cytologie, obecné histologie, mikroskopické anatomie a embryologie. Základy zpracování vzorků pro histologické vyšetření. Histologická stavba oka a jeho přídatných struktur. Vývoj zrakového orgánu u lidského embrya.

Požadavky:

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu

1/ Účast na praktických cvičeních je povinná. Druhá nebo třetí absence ve výuce bude nahrazena ústním přezkoušením ze zameškané látky. Přesáhnou-li absence 50 %, není udělení zápočtu možné.

2/ Písemný test (30 min). V případě horšího výsledku než 50 % správných odpovědí bude uchazeč psát opravný test (jiná verze) ve stanovený den zimního zkouškového období.

Známka z klasifikovaného zápočtu bude záviset na výsledku testu - 90-100 % = A (výborně); 80-89 % = B (velmi dobře); 70-79 % = C (dobře); 60-69 % = D (uspokojivě); 50-59 % = E (dostatečně); 0-50 % = F (nedostatečně).

V případě, že student nesplní ani náhradní podmínky k udělení zápočtu nebo nevyužije nabízené termíny, bude muset prokázat bazální znalosti probírané látky při ústním přezkoušení (viz otázky - https://histologie.lf2.cuni.cz/cs/otazky ). Uchazeč, který při tomto termínu neuspěje nebo se k němu nedostaví, zápočet již nemůže získat.

O uznání klasifikovaného zápočtu získaného v předchozím studiu lze požádat do konce října, pokud byla dosažená klasifikace nejhůře C (dobře).

O uznání docházky z předchozího studia lze požádat do konce října, pokud byla dosažená klasifikace nejhůře E (dostatečně).

Osnova přednášek:

1. Cytologie – úvod, obecná struktura buňky, buněčná membrána, organely, inkluse, cytoskelet a jeho deriváty, jádro.

2. Epitelová a pojivová tkáň - epitelové buňky, specializace buněčných povrchů, klasifikace epitelů, žlázový epitel, obecná stavba pojivové tkáně, vazivo, chrupavka, kost.

3. Nervová a svalová tkáň - obecná stavba, neurony, synapse, neuroglie, myelinizace, typy svalové tkáně, mechanismus svalové kontrakce.

4. Krev, krvetvorba a základy mikroskopické anatomie - formované krevní elementy, vývoj formovaných krevních elementů, stavba základních orgánů lidského těla.

5. Smyslové orgány a stavba oka – klasifikace smyslových orgánů, mikroskopická stavba oka, vrstvy oční koule, refrakční a akcesorní struktury oka.

6. Základy embryologie, vývoj oka – periodizace prenatálního vývoje, fertilizace, blastogeneze, vývoj dvojvrstevného a trojvrstevného zárodečného terčíku, vývoj základních orgánových systémů, vývoj oka.

Přednášky budou probíhat v Ústavu histologie a embryologie 2. LF UK, Plzeňská 311, Praha 5 – Motol. Více informací na https://histologie.lf2.cuni.cz/cs/histolopt

Osnova cvičení:

1. Histologie - vymezení oboru, stručný popis technik užívaných v histologii. Cytologie - buňka ve světelném a elektronovém mikroskopu.

2. Epitelová a pojivová tkáň - studium preparátů a elektronogramů.

3. Nervová a svalová tkáň - studium preparátů a elektronogramů.

4. Krev – studium nátěrů periferní krve. Základy mikroskopické anatomie I – studium preparátů vybraných orgánů.

5. Základy mikroskopické anatomie II - studium preparátů vybraných orgánů. Oko – praktická demonstrace histologické stavby oka.

6. Oko - praktická demonstrace histologické stavby oka (dokončení).

7. Zápočtový test

Cvičení předmětu Histologie budou probíhat v Ústavu histologie a embryologie 2. LF UK, Plzeňská 311, Praha 5 - Motol.

Cíle studia:

Získání základních znalosti o cytologii, obecné histologii, mikroskopické anatomii, obecné embryologii a struktuře a vývoji oka.

Studijní materiály:

[1] Vajner, L. a spol.: Lékařská histologie I. Cytologie a obecná histologie. Karolinum, Praha, 2018

[2] Vajner, L. a spol.: Lékařská histologie 2. Mikroskopická anatomie. Karolinum, Praha 2019 (Kapitola Smyslový systém, Orgán zraku)

[3] Sadler, T.W.: Lékařská embryologie (překlad 10. vydání). Grada, Praha 2010 (kapitola Vývoj oka)

[4] Kuchynka, P.: Oční lékařství, Grada, Praha, 2007 (vybrané kapitoly)

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: