Jste zde

F7PBOEVO - Ekonomika a vedení obchodu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOEVO KZ 2 1P+1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Náplní předmětu je úvod do ekonomiky podniku. Studenti se seznámí se základními ekonomickými pojmy a základními principy podnikatelské činnosti. Jedná se především o vybrané právní formy podnikání, problematiku nákladů a výnosů, zjišťování výsledku hospodaření podniku, strukturu základních výkazů podniku, daňovou problematiku apod. Dále se předmět zabývá možnostmi krátkodobého i dlouhodobého financování podniku. Výuka je úzce vázána na témata přednášek a hlavní důraz je kladen na praktickou aplikaci získaných teoretických znalostí.

Požadavky:

Pro získání KZ je nutné získat alespoň 50 bodů ze 100 možných.

Podkladem pro klasifikaci je celkový součet bodů, které student získá během semestru.

Body lze získat při následujících aktivitách:

- průběžný kontrolní test zaměřený na praktické řešení příkladů (max. 30 bodů),

- dílčí aktivity na seminářích (max. 10 bod),

- závěrečný zápočtový test zaměřený jak na teoretické aspekty předmětu, tak i na řešení praktických příkladů (max. 60 bodů - požadována je minimálně 50% úspěšnost).

Hodnocení dle stupnice ECTS.

Zároveň je povinná účast na seminářích - povolená je max. 1 absence.

Osnova přednášek:

•Podstata podniku a podnikání. Typologie podniků. Zahájení podnikatelské činnosti. Podnikatelský plán. Majetková a kapitálová výstavba podniku.

•Náklady, výnosy, výsledek hospodaření. Bod zvratu. Finanční výkazy podniku a jejich struktura.

•Ceny a cenová politika. Způsoby tvorby ceny. Regulace cen zdravotnických prostředků. Marketingová koncepce podniku.

•Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti.

•Problematika mezd, zdravotního a sociálního pojištění.

•Daňová soustava v ČR. Daň z příjmů FO a PO. Problematika DPH.

•Možnosti krátkodobého i dlouhodobého financování podniku. Investiční činnost podniku. Investiční rozhodování. Metody hodnocení investic.

Osnova cvičení:

•Podnikatelský plán oční optiky. Zakladatelský rozpočet. Ukázky, příklady.

•Finanční výkazy oční optiky. Ukázky, praktické příklady na sestavení výkazů.

•Klasifikace nákladů v oční optice, kalkulace nákladů v oční optice, cenotvorba.

•Vedení evidence oční optiky – případová studie.

•Mzdové výpočty. Zdravotní a sociální pojištění v příkladech.

•Sestavení daňového přiznání podnikatele FO.

•Závěrečný zápočtový test.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými pojmy, možnostmi podnikání, s přednostmi a nedostatky jednotlivých forem podnikání. Cílem předmětu je seznámit studenty s náklady a výnosy podniku, výsledkem hospodaření podniku, problematikou mezd, odpisů apod.. Studenti budou seznámeni se způsoby cenové tvorby, se způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti. Na závěr budou studenti seznámeni s finančním vyhodnocením podnikání a vazbou na daňovou soustavu, konkrétně na daň z příjmu a daň z přidané hodnoty.

Studijní materiály:

[1].SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8.

[2].TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Petra, JELÍNKOVÁ, Eva: Podniková ekonomika – klíčové oblasti. Praha : Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0689-9

[3].BOROVSKÝ, Juraj.: Ekonomika a vedení obchodu; skripta, ČVUT Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05217-4.

[4].VEBER, Jaromír, SRPOVÁ, Jitka: Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4520-6.

[5].NOVOTNÝ, Jiří, ŠAŠEK, Pavel: Právní základy podnikání. Plzeň: Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2017. ISBN 978-80-261-0691-3

[6].POPESKO, Boris a Šárka PAPADAKI. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-5773-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: