Jste zde

F7PBOCHO - Chemie pro optometristy

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOCHO Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Posluchači kurzu se seznámí se základními oblastmi aplikované obecné chemie, organické chemie, chemie polymerů a makromolekulární chemie v biomedicínském inženýrství.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

•Povinná účast na cvičeních 90%, absence musí být řádně omluvené a nahrazené.

•Napsání dvou zápočtových testů. V součtu je třeba získat 60% bodů.

Požadavky zkoušky:

•Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část je zadaná formou testu, který obsahuje látku z přednášek a cvičení. Test musí být napsán alespoň na 50%. Po úspěšném napsání testu následuje ústní přezkoušení. Známka se řídí platnou klasifikační stupnicí.

Osnova přednášek:

•Úvod do studia chemie, základní pojmy, základy analytické chemie, voda a vodné roztoky, kyseliny a báze, acidobazické rovnováhy, hydrolýza

•Stavba hmoty, klasifikace látek (chemické látky a směsi), struktura atomu (jádro, elektronový obal), AO, MO

•Periodický systém, periodická tabulka, periodický zákon, trendy v periodické tabulce

•Chemická vazba, nevazebné interakce, vodíkový můstek, chemický děj, klasifikace chemických reakcí, substituce, adice

•Kovalentní látky, molekulové látky, iontové látky. Kovy

•Organická chemie - chemické reakce, hybridizace, izomerie

•Alkany, alkeny, alkadieny, alkiny - názvosloví, chem. reakce

•Cyklické uhlovodíky, aromatické uhlovodíky - názvosloví, chem. reakce

•Deriváty uhlovodíků - názvosloví, chem. reakce

•Karboxylové kyseliny, dikyseliny, funkční deriváty karboxylových kyselin.

•Makromolekulární látky

•Názvosloví polymerů (triviální, systematické)

•Vlastnosti makromolekulárních látek

•Chemická struktura makromolekulárních látek

Osnova cvičení:

•Názvosloví anorganické chemie

•Periodická tabulka prvků, trendy, výstavbový princip, laboratorní výpočty

•Struktura AO, MO, hybridizace, energetické poměry chem. reakcí. - výpočty

•Organická chemie- názvosloví, izomerie

•Alifatické, cyklické, aromatické uhlovodíky - názvosloví

•Deriváty uhlovodíků - karboxylové k. a dikyseliny

•Vlastnosti uhlovodíkových derivátů, makromolekulární látky- názvosloví

Cíle studia:

Studenti získají ucelený a zároveň stručný přehled obecné, anorganické a organické chemie nutný pro zvládnutí dalších předmětů studia oboru Optika a optometrie. Absolvování zkoušky ověří jejich základní znalost názvosloví a výpočtů v oborech anorganické a organické chemie.

Studijní materiály:

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná literatura:

•VACÍK, J. a kol. Přehled středoškolské chemie, SPN a.s., Praha 2010. ISBN: 978-80-7235-108-4

•SVOBODA, Z. a kol. Organická chemie I, Nakladatelství VŠCHT, 2005. ISBN: 80-7080-561-7

•MCMURRY, J. Organická chemie. Přeložil BUDKA, J., CIBULKA, R., DVOŘÁK, D., KVÍČALA, J., LHOTÁK, P., SVOBODA, J. Brno: Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2015. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN: 978-80-214-4769-1.

•BROWN, G.I. Úvod do anorganické chemie, SNTL/Alfa, Praha 1982. ISBN: 04-611-82.

•SEDMIDUBSKÝ, D. Základy chemie pro bakaláře. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2011. ISBN: 978-80-7080-790-3.

•GÄRTNER, H. Kompendium chemie: vzorce, pravidla a principy, úlohy a jejich řešení, periodická soustava prvků, výkladový slovník. Vyd. 2. Přeložil LEŠETICKÝ, L. ZEMÁNEK, F. Praha: Knižní klub, 2013. Universum (Knižní klub). ISBN: 978-80-2423-993-4.

•HOUSECROFT, C.E., SHARPE, A.G. Anorganická chemie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. ISBN: 978-80-7080-872-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: