Jste zde

F7PBOBP - Bakalářská práce

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOBP Z 10 4XT česky
Garant předmětu:
Petr Písařík
Přednášející:
Petr Písařík
Cvičící:
Petr Písařík
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Práce studenta pod vedením vedoucího a případného konzultanta na zadaném tématu BP, s využitím znalostí a dovedností z předchozích předmětů a ve vyhrazeném čase.

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence:

Student je schopen zpracovat zadané téma v definované formální úpravě, v definovaném čase a je schopen pracovat pod vedením vedoucího BP a též v týmu.

Student je schopen využít poznatků, znalostí a dovedností z předchozích předmětů pro řešení zadaného problému. Jedná se o bakalářskou práci, která se obhajuje před komisí pro SZZ. Tato práce je hodnocena vedoucím a oponentem podle klasifikační stupnice ECTS. Následně jsou tato hodnocení a výsledek státní závěrečné zkoušky z tematických okruhů zahrnuty do jednoho výsledného hodnocení.

Požadavky:

1)Student odevzdá podle zveřejněných závazných pokynů zpracovanou bakalářskou práci v daném termínu, a to vedoucímu práce. Vedoucí práce ověří původnost práce, formální soulad se zadáním a splnění formálních požadavků na zpracování včetně pravidel pro bibliografické citace. Pokud to bakalářská práce splňuje, může student obdržet zápočet.

2)Odevzdaný text BP dle metodiky pro BP: odevzdání dvou výtisků tištěné verze (na sekretariát katedry) a elektronické verze do systému PROJECTS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]TICHÁ, L, CIVÍNOVÁ, Z., MORYSKOVÁ, M., TRTÍKOVÁ, I., NĚMEČKOVÁ, L. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

[2]MURRAY, R. How to write a thesis. 3rd ed. Maidenhead: Open University Press, 2011. Open UP study skills. ISBN: 9780335244294.

Doporučená literatura:

[1]BEDŘICHOVÁ, J., HORNÝ, S. Počítačová typografie a sazba. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN:978-80-245-1946-3.

[2]OLŠÁK, P. TEX pro pragmatiky: TEX - plainTEX - CSplain - OPmac. Brno: CSTUG, 2016. ISBN: 978-80-901950-1-1.

[3]ŠIROKÝ, J. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN: 978-80-7502-340-7.

[4]MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. Akademická příručka. 3. vyd. Martin: Osveta, c2013. ISBN: 978-80-8063-392-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: