Jste zde

F7PBOAFPO - Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOAFPO ZK 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Úvod do patologie: definice, cíle, historie, nemoc, symptom. Etiologie a patogeneze nemoci na orgánové, tkáňové,

buněčné a molekulární úrovni. Zevní faktory vzniku a rozvoje nemoci. Patogenní podněty. Hojení rány. Zánět jako

obranný a autoagresivní fenomén. Poruchy cirkulace, atrofie, nekrózy. Nádory. Specifické znaky patologických

změn centrálního nervového systému, oka, optické dráhy.

Požadavky:

Průběžné základní znalosti ověřované průběžným ústním přezkoušením.

Závěrečný test obsahuje 32 otázek. Pro složení zkoušky musí mít student 51 % správných odpovědí.

Osnova přednášek:

1. Postavení a vymezení patologie. Koncept tkáňové patologie, pracovní metody. Rozdělení patologie. Příčiny

nemocí. Etiologická a systémová patologie.

2. Regresivní změny, pojem smrt. Nekróza, apoptóza, atrofie. Dystrofie.

3. Zánět - anatomické a klinické znaky. Zánět akutní a chronický.

4. Nádory - nádorové onemocnění. Kancerogeneze, benigní a maligní nádory. Grading a staging nádorů.

5. Progresivní změny. Teratologie: chromozomální, genetické a epigenetické defekty.

6. Etiologická patologie. Infekční choroby. Neinfekční onemocnění. Poruchy výživy. Poruchy imunity.

7. Patologie oka. Úvod do základů vyšetření, nutných k posouzení patologických změn. Okolí oka, orbita, slzný

aparát (slzná žláza a odvodné slzné cesty), překrvení bulbu- povrchní a hluboká injekce

8. Poloha a postavení bulbu, motilita bulbu, rohovka - povrch, tlouštka a endotel, přední komora

9. Onemocnění čočky - katarakta, sklivec

10. Onemocnění sítnice a zrakového nervu Glaukom

11. Dědičná onemocnění, změny u refrakčních vad

12. Strabismus

13. Úrazy očnice

14. Shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Definice, cíle, historie, nemoc, symptom. Etiologie a patogeneze nemoci na orgánové, tkáňové,

buněčné a molekulární úrovni. Zevní faktory vzniku a rozvoje nemoci. Patogenní podněty. Hojení rány. Zánět jako

obranný a autoagresivní fenomén. Poruchy cirkulace, atrofie, nekrózy. Nádory. Specifické znaky patologických

změn centrálního nervového systému, oka, optické dráhy.

Studijní materiály:

1. přednášky

2 Heissigerová J a kol. Oftalmologie. Pro pregraduální a postgraduální přípravu. Maxdorf Jessenius, 2018. ISBN

978-80-7345-580-4

3. Kuchynka P. a kol. Oční lékařství, Grada, 2. vydání, 2016. ISBN: 978-80-247-1163-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: