Jste zde

F7PBOAF1 - Anatomie a fyziologie člověka I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOAF1 Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie, mikroskopické anatomie a fyziologie, se základy histologie. Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu. Výuka sleduje moderní pedagogické trendy spočívající v přímé vazbě morfologie a funkce jednotlivých systémů. Výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Je zaměřena výrazně problémově a využívá aktivačních metodik ke zvýšení motivace studentů. Samozřejmostí je využití moderních multimediálních programů (ADAM, Vernier). Po stránce teoretické i praktické je hlavní důraz kladen na morfologii a funkci životně důležitých orgánů a systémů.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

-Prezence na 80 % praktických cvičení. Absence (do 20%, tj. 3 absence za semestr) musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma, přezkoušením nebo příp. obhájením seminární práce. Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena.

-Úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných písemným nebo ústním zkoušením.

-Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu.

Požadavky zkoušky:

-Zápočet v systému KOS.

-Písemné prokázání získaných znalostí testem – 20 otázek. Část otázek tvoří otázky s jednou nebo několika správnými odpověďmi. K úspěšnému absolvování zkoušky je potřeba získat minimálně 80% bodů. Student může být ústně dozkoušen v případě, že mu nestačil 1 bod do získání minimálního počtu bodů.

Osnova přednášek:

- Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

- Obecná stavba kosti a kloubu. Růst a regenerace kostní tkáně.

- Kostra páteře. Komplex páteř – pánev. Kostra hrudníku. Lebka.

- Kostra končetin.

- Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

- Svalové skupiny – svaly HK a DK.

- Svalové skupiny – svaly zad, břicha, hlavy, krku, svaly dna pánevního.

- Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

- Krev. Anatomie krve a krvetvorby.

- Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

- Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

- Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

- Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

- Výběrové téma.

Osnova cvičení:

-Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

-Obecná stavba kosti a kloubu. Růst a regenerace kostní tkáně.

-Kostra páteře. Komplex páteř – pánev. Kostra hrudníku. Lebka.

-Kostra končetin.

-Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

-Svalové skupiny – svaly HK a DK.

-Svalové skupiny – svaly zad, břicha, hlavy, krku, svaly dna pánevního.

-Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

-Krev. Anatomie krve a krvetvorby.

-Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

-Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

-Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

-Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

-Zápočtový test.

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie, mikroskopické anatomie a fyziologie, se základy histologie. Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

-DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. 3. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN: 978-80-247-3240-4.

-DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie. Praha GRADA 2019. ISBN: 978-80-86297-05-7.

-ROKYTA, Richard. Fyziologie. Třetí, přepracované vydání. Praha: Galén, 2016. ISBN: 978-80-7492-238-1.

-MOUREK, Jindřich. Fyziologie. Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN: 978-80-247-3918-2.

Doporučená literatura:

-KITTNAR, Otomar. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2019. ISBN: 978-80-247-3068-4.

Studijní pomůcky (Laboratoř anatomie, Laboratoř fyziologie):

-Umělé anatomické modely (kosti, soustavy, orgány, svaly apod.), plastinovaná lidská těla a vybrané lidské orgány, speciální SW nástroje – ADAM, Vernier.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: