Jste zde

F7PBLZVZ - Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLZVZ KZ 1 2P česky
Garant předmětu:
Jan Bříza
Přednášející:
Jan Bříza
Cvičící:
Jan Bříza
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti se seznámí se zdravotnickými systémy ve světě i s historií a vývojem organizačních a úhradových systémů v péči o zdraví. V návaznosti na organizační systémy pak také s principy financování zdravotní péče, a to jak preventivní, tak i kurativní nejen v ČR a v EU, ale i ve světě. Aplikace zákona č. 258/2000 Sb. ve vazbě na dozorování. Dozor nad ustanoveními Zákoníku práce zejména v oblasti prevence bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Postup a způsoby rozhodování orgánů zajišťujících dozor při porušení obecně platných předpisů, včetně interních aktů řízení týkajících se ochrany zdraví. Výklad pracovně právních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, práva a povinnosti. Právní odpovědnosti ve zdravotnictví.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: prokázání znalostí písemným testem; test obsahuje 20 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí jedna); podmínkou připuštění k zápočtovému testu je zpracování zadané seminární práce z probíraných témat.

Požadavky na studenta: znalost doporučených zákonů a vyhlášek.

Garant předmětuMUDr. Jan Bříza, CSc., MBA

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Veřejné zdravotnictví, význam, úkoly, financování, zdroje, příjmy, výdaje.

2. týden Současné organizační systémy zdravotnictví. Vývoj mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví. WHO.

3. týden Zdravotní politika státu, etické principy ve zdravotnictví, mezinárodní konvence o biomedicíně.

4. týden Veřejné zdravotní pojištění v ČR, vykazování zdravotní péče.

5. týden Význam prevence z hlediska zdravotní politiky státu, ÚZIS.

6. týden Vznik práva, právní normy, systém práva v ČR.

7. týden Úvod do občanského, pracovního, správního a trestního práva.

8. týden Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů.

9. týden Zdravotnické právo: základní pojmy, podmínky poskytování zdravotních služeb, vztah zdravotnického

pracovníka a pacienta.

10. týden Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví, práva a povinnosti zdravotnických pracovníků.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

zajistit u studentů základní informace o právním prostředí zdravotnictví, pochopení rozdílu trestního, správního a občanského práva.

základní informace o vztazích se zdravotními pojišťovnami a úhradách péče

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŠULCOVÁ, Margaréta. Veřejné zdravotnictví: učební texty pro zdravotnické obory. Vydání druhé přepracované. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2018, 80 s. ISBN 978-80-7561-115-4.

•MACH, Jan. Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada, 2010, 320 s. ISBN 978-80-247-3683-9.

•DUDOVÁ, Jana. Právo na ochranu veřejného zdraví: ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. Praha: Linde, 2011, 420 s. ISBN 978-80-7201-854-3.

•MACH, Jan. Medicína a právo. V Praze: C. H. Beck, 2006, 256 s. ISBN 80-7179-810-X.

•JANKŮ, Martin. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6., přepracované a doplněné vydání. V Praze: C. H. Beck, 2016, 476 s. ISBN 978-80-7400-611-1.

•PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právo prakticky. ISBN 978-80-7552-507-9.

•Bříza, Jan. Základy veřejného zdravotnictví – interní text FBMI ČVUT.

•ČEPICOVÁ, Kateřina. Nejčastější právní situace: rádce pro každý den. Brno: Edika, 2014, 192 s. ISBN 978-80-266-0406-8.

•ŠUSTEK Petr a Tomáš HOLČAPEK. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 852 s. ISBN 978-80-7552-321-1.

Doporučená literatura: (zákony vždy v platném znění)

•Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

•Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce.

•Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád.

•Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

•Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách.

•Zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě.

•Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních.

•Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

•Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci.

•Vyhláška č. 116/2012 Sb. o předávání údajů do národních statistických systémů.

•ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 15. doplněné vydání. V Praze: C. H. Beck, 2017, 432 s. ISBN 978-80-7400-663-0.

•UHEREK, Pavel. Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 216 s. ISBN 978-80-7478-476-7.

•ŠUSTEK Petr a Tomáš HOLČAPEK. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 852 s. ISBN 978-80-7552-321-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: