Jste zde

F7PBLZTXL - Základy toxikologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLZTXL Z,ZK 3 1P+1S česky
Garant předmětu:
Zdeněk Hon
Přednášející:
Zdeněk Hon, Daniela Obitková
Cvičící:
Daniela Obitková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studijní předmět představuje toxikologii jako multidisciplinární vědní obor, který se zaměřuje na zkoumání negativního vlivu chemických látek a směsí na živé organismy. Obsahem předmětu je vztah mezi chemickou látkou a její toxicitou, bezpečná práce s chemikáliemi, toxikokinetika, interakce toxických látek s organismem, klinické projevy intoxikace, možnosti kvantitativního stanovení a testování toxických účinků chemických látek. Ve speciální části je kladen důraz na jedy, které vedou k častým otravám a jedy nejnebezpečnější.

Student získá teoretické znalosti o významných chemických látkách přírodního a syntetického charakteru s ohledem na možnosti intoxikace člověka. Dále získá teoretické znalosti o chemických a biologických vlastnostech vybraných skupin toxických látek, o klinickém obraze intoxikace, poskytování první pomoci a o ochraně.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Pro udělení zápočtu je nutná 86% účast na cvičeních (možná jedna absence) a zpracování seminární práce na zvolené téma z oblasti toxikologie.

Požadavky ke zkoušce:

Splnění požadavků k zápočtu. Zkouška je písemná, formou testu s volenou odpovědí. Opravný termín zkoušky je rovněž písemnou formou s minimálně týdenním odstupem. Test obsahuje celkem 30 testových otázek.

Bodové hodnocení:

30 - 29 správných odpovědí = 1 (A)

28 - 27 správných odpovědí = 1,5 (B)

26 - 24 správných odpovědí = 2 (C)

23 - 21 správných odpovědí = 2,5 (D)

20 - 17 správných odpovědí = 3 (E)

16 a méně správných odpovědí = 4 (F)

Osnova přednášek:

•Úvod do toxikologie, vymezení předmětu, definice a základní toxikologické pojmy.

•Rozdělení a toxikologická klasifikace chemických látek a směsí.

•Toxicitní parametry a selektivní toxicita.

•Vztahy mezi chemickou strukturou látky a toxikologickým účinkem, faktory ovlivňující toxický účinek.

•Adsorpce, distribuce, exkrece a biotransformace chemických látek.

•Toxikokinetika a biotransformace chemických látek v organismu.

•Mechanismy toxického účinku chemických látek.

•Klinické projevy intoxikace.

•Obecné zásady terapie otrav.

Osnova cvičení:

•Metody experimentální toxikologie.

•Toxikologicky významné syntetické jedy.

•Toxikologicky významné přírodní jedy (toxiny).

•Laboratorní metody stanovení toxických látek v biologických materiálech.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

. HON, Zdeněk. Intoxikace. In: NAVRÁTIL, Leoš et al. Vnitřní lékařství: pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2017, s. 494-508. ISBN 978-80-271-0210-5.

. LINHART, Igor. Toxikologie: interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2012. ISBN 978-80-7080-806-1.

. PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 3., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2597-3.

. POHANKA, M. Toxikologie. Brno: Univerzita obrany, 2019. ISBN 978-80-7582-153-9.

. MCGACHY, Lenka, Pavla TOMÁŠOVÁ a Zuzana ROŠKOVÁ. Toxikologie a ekotoxikologie I. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2021. ISBN 978-80-7592-097-3.

Doporučená literatura:

. BALÍKOVÁ, Marie. Forenzní a klinická toxikologie: laboratorní toxikologická vyšetření. Druhé, doplněné vydání. Praha: Galén. 2017. ISBN 978-80-7492-304-3.

. GREIM, H. ET SNYDER, R. Toxicology and Risk Assessment: A Comprehensive Introduction. 2nd Ed. Wiley, 2018, 840 s. ISBN 978-1-119-13593-7.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
Office presentation icon Základy toxikologie36.89 MB

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky 2023/2024448.27 KB