Jste zde

F7PBLZRF - Základy radiobiologie a fotobiologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLZRF Z,ZK 1 1P+1L česky
Přednášející:
Jana Hudzietzová, Leoš Navrátil, Jaroslav Průcha
Cvičící:
Jana Hudzietzová, Jaroslav Průcha
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti budou seznámeni se základními biofyzikálními poznatky v oblasti ionizujícího a neionizujícího záření, se základními fotochemickými procesy nutnými pro pochopení mechanizmu interakcí ionizujícího a neionizujícího záření s živými a neživými systémy, metrologií a legislativou v oblasti ionizujícího i neionizujícího záření.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. 100% účast na cvičeních. Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci. Způsob náhrady určí vyučující.

2. Odevzdané a započtené protokoly z praktické výuky.

Požadavky na zkoušku:

1. Získání zápočtu.

2. Otázky ve zkouškovém testu vychází z náplně cvičení a z povinné literatury. Písemná část testu je kombinována z odpovědí typu ABCD (jedná správná odpověď), z příkladů a z odpovědí, kdy je nutné odpovídat písemně. K úspěšnému vykonání zápočtového testu je nutné dosažení 50 % a více správných odpovědí.Při zkoušce nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty.

Osnova přednášek:

•Interakce světla a živé hmoty. Fluorescenční a chromogenní snímání a značení. Fotodynamická inaktivace mikroorganismů.

•Metrologie ionizujícího záření. Účinky ionizujícího a neionizujícího záření na lidský organizmus.

•Diagnostika a léčba nemoci z ozáření. Radiosenzitivita a radiorezistence orgánů a tkání.

•Terapeutické strategie využití světla. Fototoxicita a fotoprotekce. Fotokatalýza.

Osnova cvičení:

1. Dozimetrie RTG záření. Vznik RTG záření (experimentální měření se sadou Phywe)

2. Dozimetrie. Monitorování radiační situace (experimentální měření se se sadou Go Direct Radiation Monitor a radiometrem DC-3H-08)

3. Optické jevy (experimentální úlohy s optickou sadou).

4. Základy spektrofotometrie. Experimenty s UV zářením (experimentální úlohy se spektrofotometrem a senzory UV záření Vernier).

Cíle studia:

Cílem předmětu je navýšení teoretických znalostí a praktických dovedností v oblastech fotobiologie/fotochemie a radiační ochrany.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HAVRÁNKOVÁ, Renata a kol. Základy radiobiologie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2018. ISBN 978-80-7394-696-8.

•KUNA, Pavel a Leoš NAVRÁTIL. Klinická radiobiologie. Praha: Manus, 2005. ISBN 80-865-7109-2.

•MATOUŠEK, Jiří, Jan ÖSTERREICHER a Petr LINHART. CBRN – jaderné zbraně a radiologické materiály. Ostrava: SPBI, 2007. ISBN 978-80-7385-029-6.

•ŠINKOROVÁ, Zuzana a Leoš NAVRÁTIL. Biomedicínská detekce ionizujícího záření. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2014. ISBN 978-80-01-05626-4.

•VRBOVÁ, Miroslava, Helena JELÍNKOVÁ a Petr GAVRILOV. Úvod do laserové techniky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1998. ISBN 80-01-01108-9.

Doporučená literatura:

•KLENER, Vladislav (ed.). Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. ISBN 80-238-3703-6.

•NAVRÁTIL, Leoš (ed.). Moderní fototerapie a laseroterapie. Praha: Manus, 2000. ISBN 80-902-3183-7.

•NERUDA, Otakar. Radiační události. In: ŠTĚTINA, Jiří. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-716-9688-9.

•STOCHEL, Grazyna. Bioinorganic photochemistry. Chichester: Wiley, 2009. ISBN 978-1-4051-6172-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: