Jste zde

F7PBLZRF - Základy radiobiologie a fotobiologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLZRF Z,ZK 1 1P+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Jana Hudzietzová, Leoš Navrátil, Jaroslav Průcha
Cvičící:
Jana Hudzietzová, Jaroslav Průcha
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti budou seznámeni se základními biofyzikálními poznatky v oblasti ionizujícího a neionizujícího záření, se základními fotochemickými procesy nutnými pro pochopení mechanizmu interakcí ionizujícího a neionizujícího záření s živými a neživými systémy, metrologií a legislativou v oblasti ionizujícího i neionizujícího záření.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. Splnit docházku na cvičení. Cvičení je možné si po domluvě s vyučující nahradit v jiném termínu. Při větším počtu absencí ze závažných důvodů je náhrada cvičení se studentem projednána individuálně.

2. Odevzdání všech pracovních listů (protokolů) ze cvičení. Protokoly budou odevzdávány do MOODLE. Na vypracování každého protokolu má student 1 týden. Odevzdaný protokol musí splňovat všechny požadavky vyučujícího, které byly deklarovány na začátku semestru či v dostatečném předstihu. Z každého protokolu musí student obdržet minimálně 50 % možných bodů, v opačném případě je zapotřebí protokol přepracovat.

3. Úspěšné absolvování zápočtového testu, který obsahuje 20 otázek. Pro udělení zápočtu musí mít student 50 % správných odpovědí. Závěrečný zápočtový test nepíše student, který se aktivně podílel na výuce v průběhu semestru a má splněny požadavky č. 1 a č. 2.

Požadavky na zkoušku:

1. Získání zápočtu.

2. Otázky ve zkouškovém testu vychází z náplně cvičení a z povinné literatury. Písemná část testu je kombinována z odpovědí typu ABCD (jedná správná odpověď), z příkladů a z odpovědí, kdy je nutné odpovídat písemně. K úspěšnému vykonání zápočtového testu je nutné dosažení 50 % a více správných odpovědí.Při zkoušce nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty.

Osnova přednášek:

•Interakce světla a živé hmoty. Fluorescenční a chromogenní snímání a značení. Fotodynamická inaktivace mikroorganismů.

•Metrologie ionizujícího záření. Účinky ionizujícího a neionizujícího záření na lidský organizmus.

•Diagnostika a léčba nemoci z ozáření. Radiosenzitivita a radiorezistence orgánů a tkání.

•Terapeutické strategie využití světla. Fototoxicita a fotoprotekce. Fotokatalýza.

Osnova cvičení:

1. Dozimetrie RTG záření. Vznik RTG záření (experimentální měření se sadou Phywe)

2. Dozimetrie. Monitorování radiační situace (experimentální měření se se sadou Go Direct Radiation Monitor a radiometrem DC-3H-08)

3. Optické jevy (experimentální úlohy s optickou sadou).

4. Základy spektrofotometrie. Experimenty s UV zářením (experimentální úlohy se spektrofotometrem a senzory UV záření Vernier).

Cíle studia:

Cílem předmětu je navýšení teoretických znalostí a praktických dovedností v oblastech fotobiologie/fotochemie a radiační ochrany.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HAVRÁNKOVÁ, Renata a kol. Základy radiobiologie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2018. ISBN 978-80-7394-696-8.

•KUNA, Pavel a Leoš NAVRÁTIL. Klinická radiobiologie. Praha: Manus, 2005. ISBN 80-865-7109-2.

•MATOUŠEK, Jiří, Jan ÖSTERREICHER a Petr LINHART. CBRN – jaderné zbraně a radiologické materiály. Ostrava: SPBI, 2007. ISBN 978-80-7385-029-6.

•ŠINKOROVÁ, Zuzana a Leoš NAVRÁTIL. Biomedicínská detekce ionizujícího záření. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2014. ISBN 978-80-01-05626-4.

•VRBOVÁ, Miroslava, Helena JELÍNKOVÁ a Petr GAVRILOV. Úvod do laserové techniky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1998. ISBN 80-01-01108-9.

Doporučená literatura:

•KLENER, Vladislav (ed.). Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. ISBN 80-238-3703-6.

•NAVRÁTIL, Leoš (ed.). Moderní fototerapie a laseroterapie. Praha: Manus, 2000. ISBN 80-902-3183-7.

•NERUDA, Otakar. Radiační události. In: ŠTĚTINA, Jiří. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-716-9688-9.

•STOCHEL, Grazyna. Bioinorganic photochemistry. Chichester: Wiley, 2009. ISBN 978-1-4051-6172-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: