Jste zde

F7PBLZLZ - Příprava na zkoušku pro práci s laboratorními zvířaty

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLZLZ ZK 2 1P česky
Garant předmětu:
Milada Šírová
Přednášející:
Milada Šírová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět má seznámit studenty s možnostmi využití pokusných zvířat zejména v biomedicínském výzkumu. Přednášky mají upozornit studenty na přínosy využití pokusných zvířat, ale také poukázat na nutnost a opatření k jejich ochraně. Důraz je kladen na legislativní normy a zákony týkající se chovu a využití pokusných zvířat a jejich ochrany. Studenti se seznámí se základními aspekty chování pokusných zvířat, krmení a péče o ně, technologickým vybavením chovných a uživatelských zařízení pro pokusná zvířata, s evidencí zvířat a dalších údajů. Nedílnou součástí přednášek jsou informace o principech nahrazení a omezení používání pokusných zvířat. Budou diskutovány i otázky etiky práce s pokusnými zvířaty.

Požadavky:

Splnění požadavků zkouškového testu.

Docházka alespoň 3 výukové bloky ze 4.

1. Otázky zkouškového testu jsou kombinovány z otázek s možností výběru správné odpovědi (jedna či více správných odpovědí). V testu je 20 otázek a může obsahovat i otázky vypisovací. K úspěšnému vykonání testu je nutné dosažení minimálně 50 bodů ze 100. Hodnocení známkou probíhá dle standardní stupnice.

2. Student má vykonat test samostatně, bez použití jakýchkoliv pomůcek (mobilu, internetu, taháků atd.). Při porušení této podmínky se test hodnotí známkou F.

Pokus je hodnocen známkou F, pokud se student včas neodhlásí ze zkoušky a neomluvil svou nepřítomnost.

Osnova přednášek:

1. blok:

Systém ochrany (pokusných) zvířat v ČR.

Pokusná zvířata a pokus – vymezení základních pojmů.

Nejdůležitější ustanovení zákona a jiných právních předpisů, které se vztahují k ochraně pokusných zvířat.

2. blok:

Chovná a uživatelská zařízení pro pokusná zvířata.

Systémy chovů podle stupně ochrany – konvenční, bariérový, izolátorový.

Technologické vybavení zařízení pro pokusná zvířata, úprava prostředí a výživa zvířat.

Legislativní požadavky nutné pro fungování chovného a uživatelského zařízení.

3. blok:

Péče o zdraví pokusných zvířat. Zoohygiena, zoonózy. Protinákazová opatření. Kontrola zdravotního stavu.

Projekt pokusů, netechnické shrnutí. Evidence údajů souvisejících s chovem a použitím pokusných zvířat.

Metody snižující bolest a utrpení pokusných zvířat. Usmrcování pokusných zvířat. Humánní zacházení s pokusnými zvířaty.

4. blok:

Nahrazení a omezení používaní pokusných zvířat, princip 3R.

Validované metody pro možnosti nahrazení pokusných zvířat.

Moderní modely při využití pokusných zvířat a jejich význam.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem studia je seznámení studentů s možnostmi využití pokusných zvířat v oblasti biomedicínského výzkumu, s výhodami a přínosy tohoto přístupu a nutnosti a zásadami ochrany pokusných zvířat. Studenti se mají seznámit se základními legislativními normami a organizací ochrany pokusných zvířat v ČR i v EU. Předmět má upozornit na hlavní požadavky, které musí splňovat pracoviště i lidé k tomu, aby mohli s pokusnými zvířaty pracovat. Důraz je kladen na princip 3R (nahrazení pokusných zvířat, redukce jejich počtu a utrpení) a etické otázky při využívání pokusných zvířat.

Studijní materiály:

Základní studijní materiál:

Zákon ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění

Vyhláška 419/2012 Sb. o ochraně pokusných zvířat, v platném znění

Doporučená literatura:

BARTOŠ, Luděk a Lukáš JEBAVÝ (ed.). Ochrana, chov a využití pokusných zvířat. Brno: Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech ve spolupráci s ČZU v Praze, 2014. ISBN 978-80-213-2486-2.

Pro orientaci v legislativě a právních normách webová stránka Ministerstva zemědělství ČR, Ochrana zvířat (eAGRI)

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2023/2024400.35 KB