Jste zde

F7PBLZLT - Základy laboratorní techniky

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLZLT Z 1 2L česky
Garant předmětu:
Daniela Obitková
Přednášející:
Cvičící:
Daniela Obitková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Absolvent předmětu zvládá základní laboratorní dovednosti (např. odměřování objemu, vážení, práce s automatickou pipetou) včetně obsluhy nejčastěji používaných přístrojů (např. pH-metr, spektrofotometr, úpravna vody), dodržuje zásady bezpečnosti práce a vedení laboratorní dokumentace včetně zpracování dat a vypracování protokolů.

Požadavky:

Studenti jsou povinni splnit všechny praktické úlohy. Je požadována 100% účast na cvičeních. Absence je povolena pouze ze závažných zdravotních důvodů. Student je povinen se omluvit a chybějící praktikum po dohodě s vyučujícím nahradit.

Podmínkou udělení zápočtu je splnění docházky a všech protokolů a pracovních listů, závěrečný test s minimálně 50 % správných odpovědí.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Osnova laboratorních cvičení:

•Bezpečnost práce v laboratoři, zásady práce v digestoři, laminárním boxu.

•Označování nebezpečných látek. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí, ES 1272/2008

•Příjem a skladování reagencií (přepravní teplota, teplota skladování, příbalové informace, bezpečnostní listy, zásady skladování nebezpečných chemických látek).

•Vážení, měření objemu.

•Zásady práce s automatickou pipetou.

•Měření pH.

•Centrifugace. Voda v biochemické laboratoři, parametry a příprava destilované, deionizované a ultračisté vody.

•Stanovení osmolality.

•Práce se sklem, mytí laboratorního skla, plasty v biochemické laboratoři.

•Základy spektrofotometrie. Měření a interpretace absorpčních spekter v UV/VIS oblasti.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KÁŠ, Jan et al. Laboratorní techniky biochemie. 1. vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2006. ISBN 80-7080-586-2.

•KOTEK, Jan. Laboratorní technika. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 9788024614410.

•ZAJONCOVÁ, Ludmila, Petr TARKOWSKI a Rostislav HALOUZKA. Základní chemické výpočty pro biochemiky a biotechnology. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-5002-5.

Doporučená literatura:

•LIPOV, Jan, Zdeněk KNEJZLÍK a Eva JABLONSKÁ. Laboratoř analýzy biologických materiálů. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. ISBN 978-80-7080-992-1.

•KOPEL, Pavel. Cvičení z laboratorní techniky. 6., opr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1042-7.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: