Jste zde

F7PBLZF - Základy farmakologie a radiofarmakologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLZF ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Jana Hudzietzová
Přednášející:
Jana Hudzietzová, Eva Jandová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studijní předmět představuje farmakologii jako vědu zabývající se interakcemi mezi živými organismy a chemickými prvky ovlivňujícími normální či abnormální biochemické funkce v organismu. Základem farmakologie je farmakokinetika a farmakodynamika. Farmakodynamika studuje účinky léčiv na organismus, zabývá se preparáty a jejich vlivem na biologické receptory. Farmakokinetika studuje účinky organismu na léčiva, zkoumá vstřebávání, transport, metabolismus a vyloučení léčiva z organismu.

Požadavky:

Pro úspěšné zakončení předmětu (zakončeno zkouškou) je nutné splnit závěrečný zkouškový test z obsahu učiva celého semestru. Otázky ve zkouškovém testu vychází z náplně přednášek a z povinné literatury. Písemná část testu je kombinována z odpovědí typu ABCD (jedná správná odpověď) a z odpovědí, kdy je nutné odpovídat písemně. Při testu nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty. Pokud student zodpoví v testu správně méně než 50 % (včetně), je test hodnocen známkou F.

Osnova přednášek:

1. Úvod do farmakologie, definice základních pojmů.

2. Obecná farmakologie (aplikace léčiv, distribuce v organismu, eliminace léčiv, nežádoucí účinky léčiv).

3. Radiofarmaka, jejich příprava, lékové formy, požadavky, kontrola kvality, skladování a dokumentace.

4. Využití diagnostických a terapeutických radiofarmak.

5. Dezinfekční prostředky, dermatologika.

6. Legislativa - zákon o léčivech, příslušné vyhlášky, SUKL, ÚSKVBL, nakládání s léčivými přípravky, zacházení s omamnými látkami, distribuce.

7. Léčiva ovlivňující vegetativní systém, hladké svaly.

8. Léčiva ovlivňující CNS.

9. Léčiva ovlivňující oběhový systém, vitaminy, elektrolyty.

10. Léčiva ovlivňující trávicí ústrojí, žlázy s vnitřní sekrecí.

11. Léky užívané proti infekcím ATB, ATM, ATV, dezinfekční prostředky, dermatologika.

12. Farmakologie nádorových onemocnění.

13. Opakování. Oprava kontrolního testu.

14. Zkouškový test.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

●MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie. Pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1356-4 (Vybrané kapitoly).

●KRAFT, Otakar a Jan PEKÁREK. Radiofarmaka. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. ISBN 978-80-7464-183-1.

http://astronuklfyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm

●KUBINYI, Jozef, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9.

Doporučená literatura:

●LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Lutz HEIN. Barevný atlas farmakologie. Vyd. 4., české. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3908-3.

●KUPKA, Karel, Jozef KUBINYI a Martin ŠÁMAL. Nukleární medicína: učební text. 6. přepracované vydání, (v Nakladatelství P3K vydání druhé). V Praze: P3K, 2015. ISBN 978-80-87343-54-8.

●KOCINOVÁ, Svatava a Zdeňka ŠTERBÁKOVÁ. Přehled nejužívanějších léčiv: příručka pro střední zdravotnické školy. 4., aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2003. ISBN 80-7333-012-1.

●LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Martin WEHLING. Farmakologie a toxikologie. Vyd. 1. české. Praha: Grada, c2002. ISBN 80-7169-976-4.

http://old.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/klinika-nuklearni-mediciny/pedagogicka-cinnost/fyzikalni-zaklady-zobrazovani-v-nuklearni-medicine-a-radiacni-ochrana/podrobny-obsah-webovych-stranek-projektu-frvs-20522007/

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: