Jste zde

F7PBLZACH - Základy analytické chemie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLZACH Z,ZK 4 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBLZACH je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBLCHLV
Úspěšné absolvování předmětu F7PBLZACH je podmínkou pro zápis na předmět F7PBLLZP.
Garant předmětu:
Martina Turchichová
Přednášející:
Danuše Andrisová, Martina Turchichová
Cvičící:
Danuše Andrisová, Martina Turchichová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V předmětu se studenti seznámí se základy analytické chemie, s analytickými postupy, s vybranými analytickými metodami a jejich praktickým využitím a se zpracováním a vyhodnocováním dat v chemické analýze. V rámci praktické výuky v laboratoři si osvojí dovednosti a správné návyky laboratorní práce, seznámí se s vybranými analytickými metodami v praxi a se základními postupy při zpracování naměřených dat.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené a nahrazené.

Úspěšné zvládnutí vstupních testů do laboratoře (minimálně 60 % bodů) a absolvování všech laboratorních úloh. Nahrazovat je možno nejvýše dvě úlohy.

Odevzdání vypracovaných protokolů v požadované kvalitě v řádném termínu.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška je tvořena písemným testem (praktická a teoretická část) a ústním zkoušením. Po úspěšném napsání obou částí testu následuje ústní přezkoušení. V případě, že výsledky písemné části jsou dostačující pro klasifikaci, může být od ústní části zkoušky ustoupeno. Je-li výsledek kterékoliv části zkoušky hodnocen stupněm F (hodnocení dle platné klasifikační stupnice), je i celkový výsledek zkoušky F.

Osnova přednášek:

. Úvod do analytické chemie a vyjadřování koncentrací.

. Zpracování výsledků a chyby měření.

. Chemické reakce a rovnováhy v chemické analýze.

. Proces chemické analýzy.

. Vážková a odměrná analýza.

. Základy elektrochemie.

. Elektroanalytické metody.

. Princip optických metod.

. Molekulová a atomová spektrometrie, nespektrální metody.

. Princip separačních metod.

Osnova cvičení:

•Bezpečnost práce v laboratoři a základní laboratorní výpočty.

•Zpracování výsledků v analytické chemii.

•Gravimetrie.

•Volumetrie.

•Elektrodový potenciál.

•Přímá potenciometrie.

•Potenciometrická titrace.

•Konduktometrická titrace.

•Spektrofotometrie.

•Náhrady laboratorních cvičení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

. ZÁRUBA, Kamil. Analytická chemie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. ISBN 978-80-7080-950-1.

. VOLKA, Karel, Marcela TKADLECOVÁ a Kamil ZÁRUBA. Příklady z analytické chemie pro bakaláře. 2. vyd. Praha: VŠCHT Praha, 2010. ISBN 978-80-7080-743-9.

. OPEKAR, František et al. Základy analytické chemie. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0553-8.

Doporučená literatura:

. KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody. 2. upravené a doplněné vydání. Ostrava: P. Klouda, 2003. ISBN 80-86369-07-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: