Jste zde

F7PBLVMOVZ - Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLVMOVZ Z,ZK 5 5P+15L česky
Přednášející:
Magdalena Wantochová
Cvičící:
Magdalena Wantochová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student bude seznámen s vyšetřovacími metodami v ochraně a podpoře veřejného zdraví a postavením a činnostmi laboratorních komplexů v systému ochrany veřejného zdraví.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

Podmínkou udělení zápočtu je povinná účast na všech cvičeních, které probíhají v laboratořích Zdravotního ústavu v Kladně, praktická cvičení budou dále probíhat v laboratořích Státní zdravotní ústav (smlouva o spolupráce je ve fázi příprav).

Požadavky na zkoušku:

Zkouška je písemná, formou testu.

Osnova přednášek:

•Vymezení problematiky veřejného zdraví

•Systém ochrany a podpory veřejného zdraví, výkon státního zdravotního dozoru.

•Soubor opatření k ochraně zdraví.

•Legislativní vymezení rizikových faktorů a opatření k ochraně zdraví.

•Preventivní opatření vedoucí k ochraně veřejného zdraví v ČR.

•Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva.

•Vzorkování a metodika měření.

•Hygiena potravin, pracovního prostředí, nemoci z povolání, hygiena životního prostředí.

Osnova cvičení:

•Chemické metody vyšetřování

•Vyšetření chemických organoleptických a zdravotně závažných ukazatelů jakosti pitné vody.

•Vyšetření chemických ukazatelů jakosti vod ke koupání a jejich zdrojích.

•Výluhové testy pro materiály a výrobky přicházející do styku s pitnou vodou.

•Stanovení anorganických a organických kontaminantů a reziduí pesticidů v potravinách a pokrmech, vyšetření pokrmů na přítomnost bakteriálních toxinů a mykotoxinů.

•Vyšetřování anorganických a organických kontaminantů v předmětech běžného užívání a obalech pro potraviny.

•Vyšetření organických a anorganických polutantů v ovzduší, vyšetření chemických škodlivin ve vnitřním prostředí staveb.

•Specifický přístup při vyšetřování chemických rizikových faktorů pracovních podmínek, měření prašnosti v pracovním prostředí.

•Biologické expoziční testy pro stanovení expozice pracovníků.

•Stanovení prašnosti – respirabilní frakce, suspendované částic frakce PM10, PM2.5, prašný spad, fibrogenní a vláknité prachy.

•Chemické vyšetření venkovních hracích ploch.

•Biologické metody vyšetřování

Mikrobiologické zkoušení potravin, vyšetření zdravotní nezávadnosti pokrmů.

Vyšetření mikrobiologických ukazatelů jakosti pitné vody, stanovení vybraných patogenů ve vodách.

Vyšetření mikrobiální kontaminace prostředí.

Vyšetření biologických ukazatelů vnitřního prostředí staveb.

Vyšetření mikrobiálního a parazitárního znečištění venkovních hracích ploch.

Vyšetření mikrobiologických ukazatelů pro odpady a zeminy.

Problematika biologických činitelů v pracovním prostředí a metody jejich stanovení.

Testování sterility zdravotnických prostředků, ověřování desinfekční a sterilizační účinnosti biologickými indikátory.

Principy genotoxických vyšetření (cytogenetická analýza periferních lymfocytů), mikrobiologické testy (Amesův test).

•Fyzikální metody vyšetřování

Měření veličin mikroklimatických parametrů.

Měření hluku a vibrací.

Měření a hodnocení expozice osob elektrickým a magnetickým polem, ultrafialovým, viditelným a infračerveným zářením.

Měření denního osvětlení.

Měření umělého osvětlení.

Vyšetřovací metody ve fyziologii práce.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DUDOVÁ, Jana. Právo na ochranu veřejného zdraví. Ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. 1. vyd. Praha: LINDE Praha, a.s., 2011. ISBN 978-80-7201-854-3.

•PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 3., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2597-3.

•JIŘÍK, Vítězslav. Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2006. ISBN 80-7368-223-0.

Doporučená literatura:

•KOMÁREK, Lumír a Kamil PROVAZNÍK. Ochrana a podpora zdraví, Praha: 3. LF UK, 2011. ISBN 978-80-260-1159-0.

•KALAČ, Pavel et al. Chemie životního prostředí. 2., dopl. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2010. ISBN 978-80-7394-232-8.

•TUČEK, Milan, Miroslav CIKRT a Daniela. PELCLOVÁ. Pracovní lékařství pro praxi: příručka s doporučenými standardy. 1.vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0927-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: