Jste zde

F7PBLVMOVZ - Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLVMOVZ Z,ZK 5 5P+15L česky
Garant předmětu:
Věra Adámková
Přednášející:
Magdalena Wantochová
Cvičící:
Magdalena Wantochová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posluchač je komplexně seznámen s problematikou ochrany veřejného zdraví včetně legislativních podkladů, s metodami práce používanými v tomto oboru. Pozornost je věnována poznatkům z hygienických oborů a epidemiologie infekčních a neinfekčních nemocí, zejména s ohledem na využití v budoucí praxi ve zdravotnických zařízeních. Významná epidemiologická rizika současnosti v ČR a mezinárodním kontextu. Využití výsledků laboratorních metod v praxi v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Požadavky:

Zvládnutí teoretických základů vybraných hygienických oborů a epidemiologie v rozsahu určeném náplní přednášených tematických okruhů. Účast na cvičení.

Klasifikovaný zápočet formou testu s volenou odpovědí, 30 otázek, vždy 1 varianta správná.

100 – 90% správných odpovědí = 1 ( A )

89 – 80% správných odpovědí = 1- ( B )

79 – 70% správných odpovědí = 2 ( C )

69 – 60 správných odpovědí = 2- ( D )

59 – 50% správných odpovědí = 3 ( E )

49% a méně správných odpovědí = neprospěl ( F )

Osnova přednášek:

1.Ochrana veřejného zdraví, legislativa a organizace, monitoring zdraví a životního prostředí, indikátory zdraví

2.Hygiena odpadů, zdravotní rizika, nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení

3.Fyzikální faktor ŽP a jejich vliv na zdraví, hluk, vibrace, elmag. záření, teplota, tlak

4.Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení, hygienicko-protiepidemický režim – desinfekce, sterilizace, péče o zdravotnické prostředky

5.Hygiena práce – faktory pracovního prostředí a jejich zdravotní rizika, kategorizace prací, práce zakázané ženám a mladistvým

6.Pracovní lékařství – zdravotní způsobilost, nemoci z povolání, bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, osobní ochranné pomůcky

7.Epidemiologie , proces šíření nákazy, epidemiologická surveillance, protiepidemická opatření, očkování

8.Respirační a alimentární onemocnění, nemoci šířené krevní cestou.

9.Nosokomiální infekce faktory ovlivňující vznik a šíření, resistence, situace v ČR.

10.Bioterorismus.

11.Nové a znovu se vyskytující infekce, aktuální epidemiologická rizika v ČR a ve světě.

Osnova cvičení:

1.Hodnocení výsledků vyšetření v oblasti OVZ

2.Praktické využití výsledků vyšetření

3.Práce v očkovacím centru

Cíle studia:

Získat znalosti v oblasti ochrany veřejného zdraví v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru zdravotní laborant.

Studijní materiály:

1. Göpfertová D., Janovská D., Dohnal K., Melicherčíková V.: Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena. Praha Triton 2002

2. Podstatová Hana: Základy epidemiologie a hygieny. Galén, Karolinum, Praha 2009

3. Göpfertová D., Pazdiora P., Dáňová J.: Epidemiologie – obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí,. Karolinum Praha 2006

4. Provazník K., Komárek L.: Manuál prevence v lékařské praxi.Fortuna, Praha 2004

5. Drnková Barbora: Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro zdravotnické obory. Grada Publishing 2019

6. Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví

7. Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení. SZÚ Praha 2016

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: