Jste zde

F7PBLRAO - Radiační ochrana

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLRAO Z,ZK 1 1P+1C česky
Přednášející:
Jana Hudzietzová (gar.)
Cvičící:
Jana Hudzietzová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je podat studentům přehled o problematice ochrany před ionizujícím zářením a dozimetrie. Přehledně jsou shrnuty vlastnosti základních typů ionizujícího záření, zdroje ionizujícího záření, interakce záření gama s látkou, interakce nabitých částic s látkou, průchod svazku fotonů a elektronů látkou, veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochraně, měření dávek, vnitřní kontaminace, stínění jednoduchých zdrojů. Jsou uvedeny příslušné dávkové limity a jejich interpretace z hlediska příslušných legislativních požadavků. Jsou probrány také havarijní situace, které souvisí s jadernými a radiačními nehodami.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu:

1.) 100% účast na cvičeních. Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci. Způsob náhrady určí vyučující.

2.) Prokázání získaných znalostí kontrolním testem. Otázky v testu vychází z náplně cvičení a z povinné literatury. Písemná část testu je kombinována z odpovědí typu ABCD (možné i více správných odpovědí), z příkladů a z odpovědí, kdy je nutné odpovídat písemně. K úspěšnému vykonání testu je nutné dosažení 50 % a více správných odpovědí. Při testu nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty.

Podmínky udělení zkoušky:

Splnit závěrečný zkouškový test z obsahu učiva celého semestru (i z doporučené literatury). Při testu nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty. Pokud student zodpoví v testu správně méně než 50 % (včetně), je test hodnocen známkou F.

Osnova přednášek:

•Ionizující a neionizující záření. Radioaktivita.

•Zdroje ionizujícího záření. Interakce ionizujícího záření s hmotou. Dozimetrie ionizujícího záření.

•Detekce ionizujícího záření.

•Biologické účinky ionizujícího záření. Základy ochrany před ionizujícím zářením.

•Radiační nehody na pracovištích se zdroji IZ. Radiobiologické události v medicíně. Radiační nehody mimo pracoviště se zdroji IZ. Ionizující záření a legislativa České republiky.

Osnova cvičení:

•Fyzikální veličiny a jejich jednotky, stavba hmoty.

•Radioaktivita.

•Detekce ionizujícího záření.

•Ochrana před ionizujícím zářením, dávkové limity.

•Test

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•PODZIMEK, František. Radiologická fyzika. Fyzika ionizujícího záření. Praha: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-87727-05-8.

•PODZIMEK, František. Radiologická fyzika. Příklady a otázky. Praha: ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05093-4.

•KLENER, Vladislav (ed.). Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. ISBN 80-238-3703-6.

Doporučená literatura:

•ULLMANN, Vojtěch. Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření. http://astronuklfyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: