Jste zde

F7PBLRAO - Radiační ochrana

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLRAO Z,ZK 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jana Hudzietzová
Přednášející:
Jana Hudzietzová
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je podat studentům přehled o problematice ochrany před ionizujícím zářením a dozimetrie. Přehledně jsou shrnuty vlastnosti základních typů ionizujícího záření, zdroje ionizujícího záření, interakce záření gama s látkou, interakce nabitých částic s látkou, průchod svazku fotonů a elektronů látkou, veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochraně, měření dávek, vnitřní kontaminace, stínění jednoduchých zdrojů. Jsou uvedeny příslušné dávkové limity a jejich interpretace z hlediska příslušných legislativních požadavků. Jsou probrány také havarijní situace, které souvisí s jadernými a radiačními nehodami.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu:

1. Splnit docházku na cvičení. Cvičení je možné si po domluvě s vyučující nahradit v jiném termínu. Při větším počtu absencí ze závažných důvodů je náhrada cvičení se studentem projednána individuálně.

2. Odevzdání všech pracovních listů (protokolů) ze cvičení. Protokoly budou odevzdávány do MOODLE. Na vypracování každého protokolu má student 1 týden. Odevzdaný protokol musí splňovat všechny požadavky vyučujícího, které byly deklarovány na začátku semestru či v dostatečném předstihu. Z každého protokolu musí student obdržet minimálně 50 % možných bodů, v opačném případě je zapotřebí protokol přepracovat.

3. Prokázání získaných znalostí kontrolním testem. Otázky v testu vychází z náplně cvičení a z povinné literatury. Písemná část testu je kombinována z odpovědí typu ABCD (možné i více správných odpovědí), z příkladů a z odpovědí, kdy je nutné odpovídat písemně. K úspěšnému vykonání testu je nutné dosažení 50 % a více správných odpovědí. Při testu nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty.

4. Úspěšné absolvování zápočtového testu, který obsahuje 20 otázek. Pro udělení zápočtu musí mít student 50 % správných odpovědí. Závěrečný zápočtový test nepíše student, který se aktivně podílel na výuce v průběhu semestru a má splněny požadavky č. 1 a č. 2.

Podmínky udělení zkoušky:

Splnit zkouškový test z obsahu učiva celého semestru (i z doporučené literatury). Při testu nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty. Pokud student zodpoví v testu správně méně než 50 % (včetně), je test hodnocen známkou F.

Osnova přednášek:

•Ionizující a neionizující záření. Radioaktivita.

•Zdroje ionizujícího záření. Interakce ionizujícího záření s hmotou. Dozimetrie ionizujícího záření.

•Detekce ionizujícího záření.

•Biologické účinky ionizujícího záření. Základy ochrany před ionizujícím zářením.

•Radiační nehody na pracovištích se zdroji IZ. Radiobiologické události v medicíně. Radiační nehody mimo pracoviště se zdroji IZ. Ionizující záření a legislativa České republiky.

Osnova cvičení:

•Fyzikální veličiny a jejich jednotky, stavba hmoty.

•Radioaktivita.

•Detekce ionizujícího záření.

•Ochrana před ionizujícím zářením, dávkové limity.

•Test

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•PODZIMEK, František. Radiologická fyzika. Fyzika ionizujícího záření. Praha: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-87727-05-8.

•PODZIMEK, František. Radiologická fyzika. Příklady a otázky. Praha: ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05093-4.

•KLENER, Vladislav (ed.). Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. ISBN 80-238-3703-6.

Doporučená literatura:

•ULLMANN, Vojtěch. Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření. http://astronuklfyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: