Jste zde

F7PBLPMS - Pravděpodobnost a matematická statistika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLPMS KZ 4 1P+2C česky
Přednášející:
Marek Piorecký (gar.)
Cvičící:
Filip Černý, Jan Štrobl
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Studenti se seznamují s principy metodologie vědeckého výzkumu, sběrem vstupních dat, formulací hypotézy, hodnocení výsledků. Základy statistických metod a jejich využití a interpretace. Probíraná látka obsahuje Náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky, transformace, Populace a výběrový soubor, Odhady parametrů, Testování hypotéz. Cvičení jsou prakticky zaměřena na práci s Microsoft Office Excel.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu:

V průběhu semestru se píší 4 malé testy. Za každý test lze získat max. 20 bodů. Do výsledné známky se započítávají 3 nejlépe ohodnocené testy. Tedy max. 60 bodů za malé testy. Na posledním cvičení se píše velký test, který je ohodnocen 40 body. Známka klasifikovaného zápočtu z předmětu je součtem 3 malých testů a bodů z velkého testu.

Osnova přednášek:

•Motivace. Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Základní myšlenky matematického modelu. Populace a výběrový soubor.

•Klasická, geometrická a Kolmogorovova definice pravděpodobnosti. Náhodné veličiny.

•Diskrétní náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky. Spojité náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky.

•Bodové odhady parametrů. Intervalové odhady parametrů v normálním rozdělení.

•Testování statistických hypotéz. Testy o parametrech normálního rozdělení. Testy dobré shody. Neparametrické testy.

Osnova cvičení:

•Příklad na zjištění základních znalostí programu Microsoft Office Excel. Úvod do programů Microsoft Office 2010, konkrétně tabulkového procesoru Microsoft Office Excel 2010.

•Práce s MC Office Excel 2010: Formátování dat, formátování buňky, Podmíněné formátování, zápis vzorců, klávesové zkratky, práce s listy sešitu MC Office Excel.

•Práce s MC Office Excel 2010: Řazení a filtry dat, souhrny, funkce (data a času, logické, matematické).

•Práce s MC Office Excel 2010: Grafy (bodový, spojnicový, pruhový, sloupcový, koláčový), Matematická statistika: diskrétní náhodná veličina – charakteristiky, histogram.

•Práce s MC Office Excel 2010: Kontingenční tabulka, kontingenční graf.

•Matematická statistika: Spojitá náhodná veličina – charakteristiky, histogram.

•Matematická statistika: Hustota, distribuční funkce náhodného výběru – graf, pravděpodobnost.

•Opakování práce s MC Office Excel 2010: Statistický soubor dat (úprava formátu, práce s daty – formát, filtry, kontingenční tabulka, kontingenční graf, práce s listy sešitu MC Office Excel, diskrétní náhodná veličina – charakteristiky, histogram, spojitá náhodná veličina – charakteristiky, histogram).

•Matematická statistika: Bodové odhady parametrů v normálním rozdělení.

•Matematická statistika: Intervalové odhady střední hodnoty v normálním rozdělení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GIBILISCO, Stan. Statistika bez předchozích znalostí. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2465-9.

•ZVÁROVÁ, Jana. Základy statistiky pro biomedicínské obory. 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2011. Biomedicínská statistika, 1. ISBN 978-80-246-1931-6.

•ROGALEWICZ, Vladimír. Pravděpodobnost a statistika pro inženýry. 2. přeprac. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 1998. ISBN 978-80-01-03785-0.

Doporučená literatura:

•ZVÁRA, Karel. Biostatistika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2003. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0739-5.

Studijní pomůcky:

PC učebna: SW – MS Excel.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon prednaska_1_2022487.66 KB
PDF icon prednaska_2_2022770.96 KB
PDF icon prednaska_3_2022337.19 KB
PDF icon prednaska_4_2022441.13 KB
PDF icon prednaska_5_2022651.15 KB
PDF icon prednaska_6_2022376.97 KB
PDF icon prednaska_7_20221.57 MB

Ostatní: