Jste zde

F7PBLPMS - Pravděpodobnost a matematická statistika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLPMS KZ 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Marek Piorecký
Přednášející:
Marek Piorecký
Cvičící:
Filip Černý
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Studenti se seznamují s principy metodologie vědeckého výzkumu, sběrem vstupních dat, formulací hypotézy, hodnocení výsledků. Základy statistických metod a jejich využití a interpretace. Probíraná látka obsahuje Náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky, transformace, Populace a výběrový soubor, Odhady parametrů, Testování hypotéz. Cvičení jsou prakticky zaměřena na práci s Microsoft Office Excel.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu:

V průběhu semestru se píší 2 malé testy. Za každý test lze získat max. 25 bodů. Tedy max. 50 bodů za malé testy. Na posledním cvičení se píše velký test, který je ohodnocen 50 body. Známka klasifikovaného zápočtu z předmětu je součtem 2 malých testů a bodů z velkého testu (max. 100 bodů).

Osnova přednášek:

•Motivace. Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Základní myšlenky matematického modelu. Populace a výběrový soubor.

•Klasická, geometrická a Kolmogorovova definice pravděpodobnosti. Náhodné veličiny.

•Diskrétní náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky. Spojité náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky.

•Bodové odhady parametrů. Intervalové odhady parametrů v normálním rozdělení.

•Testování statistických hypotéz. Testy o parametrech normálního rozdělení. Testy dobré shody. Neparametrické testy.

Osnova cvičení:

•Příklad na zjištění základních znalostí programu Microsoft Office Excel. Úvod do programů Microsoft Office 2010, konkrétně tabulkového procesoru Microsoft Office Excel 2010.

•Práce s MC Office Excel 2010: Formátování dat, formátování buňky, Podmíněné formátování, zápis vzorců, klávesové zkratky, práce s listy sešitu MC Office Excel.

•Práce s MC Office Excel 2010: Řazení a filtry dat, souhrny, funkce (data a času, logické, matematické).

•Práce s MC Office Excel 2010: Grafy (bodový, spojnicový, pruhový, sloupcový, koláčový), Matematická statistika: diskrétní náhodná veličina – charakteristiky, histogram.

•Práce s MC Office Excel 2010: Kontingenční tabulka, kontingenční graf.

•Matematická statistika: Spojitá náhodná veličina – charakteristiky, histogram.

•Matematická statistika: Hustota, distribuční funkce náhodného výběru – graf, pravděpodobnost.

•Opakování práce s MC Office Excel 2010: Statistický soubor dat (úprava formátu, práce s daty – formát, filtry, kontingenční tabulka, kontingenční graf, práce s listy sešitu MC Office Excel, diskrétní náhodná veličina – charakteristiky, histogram, spojitá náhodná veličina – charakteristiky, histogram).

•Matematická statistika: Bodové odhady parametrů v normálním rozdělení.

•Matematická statistika: Intervalové odhady střední hodnoty v normálním rozdělení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GIBILISCO, Stan. Statistika bez předchozích znalostí. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2465-9.

•ZVÁROVÁ, Jana. Základy statistiky pro biomedicínské obory. 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2011. Biomedicínská statistika, 1. ISBN 978-80-246-1931-6.

•ROGALEWICZ, Vladimír. Pravděpodobnost a statistika pro inženýry. 2. přeprac. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 1998. ISBN 978-80-01-03785-0.

Doporučená literatura:

•ZVÁRA, Karel. Biostatistika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2003. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0739-5.

Studijní pomůcky:

PC učebna: SW – MS Excel.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon prednaska_1_2022487.66 KB
PDF icon prednaska_2_2022770.96 KB
PDF icon prednaska_3_2022337.19 KB
PDF icon prednaska_4_2022441.13 KB
PDF icon prednaska_5_2022651.15 KB
PDF icon prednaska_6_2022376.97 KB
PDF icon prednaska_7_20221.57 MB

Ostatní: