Jste zde

F7PBLOPL - Organizace a provoz laboratoře

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLOPL Z 2 1P+1L česky
Přednášející:
Ondřej Pošta (gar.)
Cvičící:
Ondřej Pošta (gar.), Galina Eliášová, Luděk Šprongl
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka je zaměřena na získání základních požadavků o řízení laboratoře, o plánování v provozu klinické laboratoře, základech jejího financování, způsobech komunikace v klinické laboratoři, řízení pracovníků v klinické laboratoři, znalostí o zásadách správné laboratorní práce, o systém kontroly kvality jakosti, certifikaci, akreditaci a zásadách výzkumu a vývoje. Studenti získají poznatky o základech řízení laboratoře, laboratorním plánování a organizaci, rozpočtu laboratoří a financování zdravotnických služeb, základních ekonomických pojmech, nezbytné laboratorní dokumentaci, řízení pracovníků, komunikaci v klinické laboratoři, SLP, certifikaci a akreditaci dle ISO 15189.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. Účast je povinná na všech cvičeních. Neúčast je možná pouze z vážných důvodů, omluvené absence je nutno nahradit v jiném termínu.

2. Úspěšné absolvování zápočtového testu, v případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně.

Osnova přednášek:

•Struktura zdravotnických služeb, typy klinických laboratoří, jejich definice a funkce v systému zdravotnictví.

•Konsolidace, centralizace, integrace laboratoří.

•Organizace a řízení klinických laboratoří, organizační struktura laboratoře.

•Zásady správné laboratorní práce, interní kontrola kvality, externí kontrola kvality.

•Financování a ekonomika klinické laboratoře.

•Personální politika v laboratoři, vedení pracovníků, pracovní náplň, popis práce, pravomoc a zodpovědnost pracovníků laboratoře, týmová práce, komunikace mezi pracovníky laboratoře.

•Informační technologie v laboratoři, komunikace s uživateli laboratorních dat, laboratorní a nemocniční informační systémy, možnosti sdělování výsledků, možnosti vedení dokumentace.

Osnova cvičení:

•Organizační proces v biochemických laboratořích.

•Organizační proces v hematologické laboratoři.

•Organizační proces v mikrobiologické laboratoři.

•Organizační proces ve virologické laboratoři.

•Organizační proces v genetické laboratoři.

•Organizační proces ve farmakotoxikologické laboratoři.

•Organizační proces v ostatních laboratořích.

Cíle studia:

Úkolem předmětu je seznámit studenty bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví se základy řízení laboratoře, metodami a dalšími aplikacemi řízení v práci zdravotního laboranta. Student bude seznámen se systémem zdravotní péče a se základy ekonomiky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DASTYCH, Milan a kol. Klinická biochemie. 3. vydání, Brno: Masarykova univerzita Brno, 2015. ISBN 978-80-210-7788-1.

•ZIMA, Tomáš. Laboratorní diagnostika. 3. rozšířené a doplněné vydání, Praha: Galén, Karolinum, 2013. ISBN 9788074920622.

•ČSN, EN ISO 15189, ČSN, EN ISO 9001.

•Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

•MATÝŠKOVÁ Miloslava a kol. Systém managementu jakosti – využití v laboratoři. 1. vydání, Brno: NCO NZO (IDV PZ), 2002. ISBN 978-80-7013-367-5.

•Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

•Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.

•Zákon č. 111/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů.

•Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: