Jste zde

F7PBLOPL - Organizace a provoz laboratoře

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLOPL Z 2 1P+1L česky
Garant předmětu:
Ondřej Pošta
Přednášející:
Lucie Poláková, Ondřej Pošta
Cvičící:
Lucie Poláková, Ondřej Pošta
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka je zaměřena na získání základních poznatků o řízení laboratoře, o plánování v provozu klinické laboratoře, základech jejího financování, způsobech komunikace v klinické laboratoři, řízení pracovníků v klinické laboratoři, znalostí o zásadách správné laboratorní práce, o systém kontroly kvality jakosti, certifikaci, akreditaci a zásadách výzkumu a vývoje. Studenti získají poznatky o základech řízení laboratoře, laboratorním plánování a organizaci, laboratorních metodách, rozpočtu laboratoří a financování zdravotnických služeb, základních ekonomických pojmech, nezbytné laboratorní dokumentaci, řízení pracovníků, komunikaci v klinické laboratoři, SLP, certifikaci a akreditaci dle ISO 15189.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. Účast je povinná na všech cvičeních. Neúčast je možná pouze z vážných důvodů, omluvené absence je nutno nahradit v jiném termínu.

2. Úspěšné absolvování zápočtového testu s úspěšností alespoň 50 %, v případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně.

Osnova přednášek:

1. Historie, autority, zákony, předpisy, vzdělávání, typy zdravotnických laboratoří

2. Charakter a typ vzorků, odběrový materiál, cesta vzorku laboratoří, základy SLP , management kvality

3. Centralizace, konsolidace, integrace, automatizace, financování laboratoří, laboratorní informační systém, personální politika laboratoře, provoz laboratoře

4. PCR, imunochemické metody, elektromigrační metody, kombinace, atomová absorpční spektrometrie, průtoková cytometrie

5. Optické a elektrochemické motody – jádro laboratoře

Osnova cvičení:

Cvičení budou probíhat na půdě Klinické laboratoře ON Kladno a.s., Vančurova 1548, budova B, páté patro vpravo od výtahu.

1.Organizace a provoz Klinické laboratoře - na úseku mikrobiologie

(členění laboratoře, příjem vzorků, přístrojové vybavení, správná laboratorní praxe, předpisy, požadavky na kvalitu a způsobilost , Laboratorní příručka, základní informace o přípravě SOP a pracovních postupů)

2.Základy mikrobiologické diagnostiky (mikroskopie, kultivace, identifikace baktérií a kvasinek, zjišťování citlivosti na antibiotika, anaerobní kultivace)

3.Jádro laboratoře, cvičení - přehled rutinních biochemických metod, diagnostické panely

4.Vybrané laboratorní metody I., cvičení - močový sediment, SEKK, kazuistiky

5.Vybrané laboratorní metody II., závěrečný test

Cíle studia:

Úkolem předmětu je seznámit studenty bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví se základy řízení laboratoře, metodami a dalšími aplikacemi řízení v práci zdravotního laboranta. Student bude seznámen se systémem zdravotní péče a se základy ekonomiky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DASTYCH, Milan a kol. Klinická biochemie. 3. vydání, Brno: Masarykova univerzita Brno, 2015. ISBN 978-80-210-7788-1.

•ZIMA, Tomáš. Laboratorní diagnostika. 3. rozšířené a doplněné vydání, Praha: Galén, Karolinum, 2013. ISBN 9788074920622.

•ČSN, EN ISO 15189, ČSN, EN ISO 9001.

•Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

•MATÝŠKOVÁ Miloslava a kol. Systém managementu jakosti – využití v laboratoři. 1. vydání, Brno: NCO NZO (IDV PZ), 2002. ISBN 978-80-7013-367-5.

•Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

•Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.

•Zákon č. 111/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů.

•Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: