Jste zde

F7PBLOBC - Základy obecné biologie a cytologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLOBC ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Taťána Jarošíková
Přednášející:
Taťána Jarošíková
Cvičící:
Taťána Jarošíková
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět poskytuje základní informace o chemickém složení živých soustav (biopolymery – struktura a konformace, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny a proteiny), o buněčné organizaci, od nebuněčných forem přes prokaryota k eukaryotům. Detailněji se zabývá stavbou eukaryotické buňky a jejími kompartmenty (složení cytoplazmy, jádro, plastidy, mitochondrie, membrány a membránové organely – endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, lysozómy, cytoskelet: mikrotubuly, mikrofilamenta). Obsahem jsou též životní procesy buňky (buněčný cyklus, dělení buněk – cytokineze, buněčná diferenciace a buněčná smrt, apoptóza, nekróza). Součástí předmětu jsou i vybrané kapitoly evoluce živých soustav.

Požadavky:

1. Úspěšné absolvování písemného testu, 25 otázek s výběrem 1 správné odpovědi nebo doplňování pojmů, či přiřazování otázek a odpovědí. Pro pokračování k ústní zkoušce minimální úspěšnost testu 60 %.

2. Ústní zkoušení z probrané látky.

3. Mezi prvním a opravným, případně opravnými zkouškami, musí být interval nejméně 7 dnů.

Osnova přednášek:

•Úvod do obecné biologie. Mikroskopické metody pozorování buněk.

•Molekulové základy cytologie. Biopolymery – sacharidy, lipidy.

•Biopolymery – NK a jejich základní reakce.

•Bílkoviny a významné bílkoviny buňky.

•Nebuněčné organismy.

•Stavba a funkce prokaryotní buňky.

•Stavba eukaryotní buňky – eukaryotní chromosom a regulace genů.

•Stavba eukaryotní buňky – membránové organely.

•Stavba eukaryotní buňky – semiautonomní organely, biochemie procesů v nich probíhajících.

•Cytoplasmatická membrána.

•Přenos látek přes membránu.

•Cytoskelet.

•Buněčný cyklus.

•Evoluce živých soustav.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MIHALOVÁ, Romana, BOBKOVÁ Klára /Základy biologie a genetiky člověka./Praha: Karolinum, 2021, 244 s. ISBN 978-80-246-4565-0.

•SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 4. české vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4271-7. (1. kapitola Základy fyziologie buňky str. 1-46).

•ALBERTS, Bruce a kol. Základy buněčné biologie. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2010. ISBN 80-902906-2-0.

NEČAS Oldřich, Obecná biologie pro lékařské fakulty. Praha: Carolinum. 554 s. 2000. ISBN: 80-86022-46-3

•CHALUPOVÁ-KARLOVSKÁ, Vlastimila. Obecná biologie: evoluce, biologie buňky, genetika s 558 řešenými testovými otázkami: středoškolská učebnice. 3. opravené vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2018. ISBN 978-80-7182-305-6.

Doporučená literatura:

•ŠMARDA, Jan. a kol. Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-924-0.

•ROSYPAL, Stanislav a kol. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2007. ISBN 978-80-86960-23-4.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: