Jste zde

F7PBLMAZ - Management a administrativa ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLMAZ KZ 2 1P česky
Přednášející:
Jiří Černý (gar.)
Cvičící:
Jiří Černý (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Základy teorie managementu. Seznámení se zdravotními systémy v zahraničí a v České republice, jejich financování. Řízení zdravotnických institucí. Řízení lidských zdrojů. Kvalita zdravotních služeb a její vyhodnocování. Ekonomické činnosti zdravotnických organizací. Plánování. Pracovně právní vztahy. Základní legislativní normy pro zdravotnictví.

Požadavky:

Vzhledem ke specifickému obsahu předmětu je studentům doporučena účast na přednáškách.

Tematické okruhy zápočtu odpovídají tématům jednotlivých přednášek. Minimální počet bodů pro splnění testu je 15 bodů z 30 možných. Test obsahuje 30 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí jedna až tři).

Osnova přednášek:

•Teorie managementu, pojem management, manažerské role a funkce, specifika managementu ve zdravotnictví.

•Manažer – dovednosti, vlastnosti, předpoklady pro výkon funkce, odpovědnost.

•Zdravotní politika, zdravotnické instituce v ČR.

•Zdravotnické systémy ve světě a v ČR. Zdravotní pojištění. Financování zdravotnictví, ekonomické aspekty zdravotních služeb.

•Pracovníci ve zdravotnictví, personální řízení, druhy pracovníků ve zdravotnictví, motivace, týmová práce, odměňování ve zdravotnictví, komunikace, dobrovolnictví. Pracovně právní odpovědnost pracovníků ve zdravotnictví.

•Personální management, trh práce, personální strategie a plánování, specifika zdravotnictví.

•Pacient a jeho práva, zdravotnický pracovník a jeho práva. Legislativa a etické kodexy. Etický kodex ČLK, Kodex pracovníků nelékařských oborů, lidská práva a práva pacientů (Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti). Lege artis. Právní spory ve zdravotnictví, nejčastější příčiny, druhy sporů, možnost obrany. Ochrana osobních údajů a sdělování informací.

•Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

•Administrativa zdravotnických zařízení, informační technologie ve zdravotnictví (administrativa mezi zdravotnickými zařízeními, zdravotnické zařízení – pojišťovna, interní administrativa zdravotnického zařízení. Zdravotnická dokumentace – přístup, práva pacientů ve vztahu ke zdravotnické dokumentaci, uchovávání zdravotnické dokumentace, elektronická dokumentace.

•Plánování ve zdravotnictví, marketing, konkurence. Význam informací pro práci managementu. Ekonomika zdravotnického zařízení.

•Rozhodování v činnosti manažera zdravotnického zařízení.

•Etika v řízení zdravotnictví, alokace zdrojů, manažerská etika a kultura.

•Management rizik. Time management. Management změny. Stres, syndrom vyhoření, mobbing.

Výuka probíhá v přednáškové místnosti KL: B-220

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání ve studovaném oboru. Seznámit se s problematikou pracovně právních vztahů s využitím v praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura

•Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

•Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Doporučená literatura:

•PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-1621-3.

•BĚLOHLÁVEK, František, Pavol KOŠŤAN a Oldřich ŠULEŘ. Management. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X.

•GLADKIJ, Ivan a kol. Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 9788072269969.

•DONELLY, James. H. Management. Praha: Grada, 1997. ISBN 978-80-7169-422-9.

SLOUKA, David: Vedení a marketing malých zdravotnických zařízení. Grada, Praha 2017. 144 s. ISBN:978-80-271-0469-7

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: