Jste zde

F7PBLLZP - Laboratorní zdravotnické přístroje

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLLZP Z,ZK 3 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBLLZP je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBLZACH
Garant předmětu:
Martina Turchichová
Přednášející:
Stanislav Gajdoš, Martina Turchichová
Cvičící:
Kateřina Dunovská, Stanislav Gajdoš, Martina Turchichová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět Laboratorní zdravotnické přístroje seznamuje studenty se základními bioanalytickými metodami využívanými v klinických laboratořích. Důraz je kladen na pochopení principu těchto metod a propojení získaných vědomostí v širších souvislostech. Student by se měl po absolvování předmětu umět orientovat v bioanalytických metodách v kontextu klinické diagnostiky.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené (ze závažných důvodů) a nahrazené.

Absolvování vstupních testů ke cvičením alespoň na 60 %. Pokud je počet bodů menší, musí být cvičení nahrazeno včetně testu v náhradním termínu. Celkem lze nahrazovat maximálně dvě cvičení.

Vypracování a odevzdání všech protokolů z laboratorních cvičení.

Úspěšné zvládnutí zápočtového testu.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška je tvořena písemným testem a pokrývá rozsah přednášek i cvičení. Klasifikační stupeň se určuje dle platné klasifikační stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

•Základní koncepce laboratorní techniky.

•Nejistoty analytických stanovení.

•Membránové procesy.

•Chromatografie I.

•Chromatografie II.

•Hmotnostní spektrometrie I.

•Hmotnostní spektrometrie II.

•Elektromigrační metody.

•Elektrochemické metody.

•Optické metody I.

•Optické metody II.

•Imunochemické metody.

•Genetické metody.

•Automatizace, údržba a stanovení POCT.

Osnova cvičení:

•Bezpečnost práce v bioanalytické laboratoři.

•Gelová chromatografie a TLC.

•Hmotnostní spektrometr a zpracování MS dat.

•Agarosová elektroforéza a zpracování obrazu gelů.

•Stanovení katalytické aktivity enzymů.

•Dialýza bílkovin, ELISA.

•Titrační křivky aminokyselin.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DASTYCH, Milan. Instrumentální technika: obor zdravotní laborant. 2., dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7103-2

•KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody. 2. vyd. Ostrava: Nakladatelství Pavel Klouda, 2003. ISBN 80-86369-07-2.

•KÁŠ, Jan, Milan KODÍČEK a Olga VALENTOVÁ. Laboratorní techniky biochemie. 1. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2006. ISBN 80-7080-586-2.

•ŠTERN, Petr a kol. Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 9788024619798.

Doporučená literatura:

•KODÍČEK, Milan. Biochemické pojmy – výkladový slovník. 1. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2004. ISBN 978-80-7080-551-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: