Jste zde

F7PBLLPR - Laboratorní praxe (hematologie a transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunolgie)

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLLPR Z 9 40XD česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Biochemie II. (F7PBLBCH2)
Histologie a histologické techniky (F7PBLHHT)
Hematologie a transfuzní služba I. (F7PBLHTS1)
Základy imunologie a imunochemie (F7PBLZII)
Přednášející:
Daniela Obitková (gar.)
Cvičící:
Daniela Obitková (gar.), Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Individuální odborná praxe doplňuje praktickou část výuky ve studijním programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Studenti se podrobněji seznamují s organizací provozu a základní dokumentací laboratorních pracovišť a prakticky provedou vybrané úkony a činnosti.

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborné praxe příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

Klinická biochemie – 10 dní

•Organizace provozu, vybraná dokumentace, standardní operační postupy.

•Příjem a identifikace biologického materiálu, příprava analytických vzorků.

•Provoz a údržba automatického analyzátoru, stanovení glykémie z kapilární i venózní krve.

•Stanovení osmolality séra, moči.

•Automatizované a manuální postupy vyšetření moči.

Klinická hematologie a transfuziologie – 10 dní

•Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace materiálu, standardní operační postupy.

•Provoz automatických analyzátorů pro vyšetření parametrů krevního obrazu.

•Automatizované a manuální metody vyšetření parametrů hemostázy (trombocyty, plazmatické faktory).

•Technika zhotovení a vyhodnocení krevního nátěru (periferní krev, kostní dřeň).

•Laboratorní metody pro diagnostiku anémií a nádorových chorob krvetvorných buněk.

•Vyšetření krevní skupiny, screening protilátek proti erytrocytům a test kompatibility – manuální metody na skle, zkumavkové a technikou sloupcové aglutinace.

Histologie – 5 dní

•Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace materiálu, standardní operační postupy.

•Příprava materiálu pro histologické využití, základní zmrazovací technika, technika zhotovení řezových preparátů na mikrotomu.

•Barvení preparátů.

•Obecná histologie – tkáně lidského těla ve světelném a elektronovém mikroskopu.

Klinická mikrobiologie – 10 dní

•Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace materiálu, standardní operační postupy.

•Zpracování vzorků na bakteriologická vyšetření (moč, výtěr z krku, poševní výtěr, sputum, hnis, hemokultura).

•Stanovení citlivosti na antibiotika difusní metodou.

•Sérologické metody a jejich použití.

Klinická imunologie – 5 dní

•Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace materiálu, standardní operační postupy.

•Metody užívané k vyšetření složek humorální imunity.

•Metody užívané k vyšetřování složek buněčné imunity.

•Vyšetřovací algoritmy při diagnostice imunopatologických stavů.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŠTERN, Petr. Obecná a klinická biochemie: pro bakalářské obory studia. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1979-8.

•PENKA, Miroslav a Eva SLAVÍČKOVÁ. Hematologie a transfuzní lékařství I. Hematologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3459-0.

•PENKA, Miroslav a Eva SLAVÍČKOVÁ. Hematologie a transfuzní lékařství II. Transfuzní lékařství. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3460-6.

•MARTÍNEK, Jindřich a Zdeněk VACEK. Histologický atlas. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2393-8.

•VOTAVA, Miroslav a kol. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. ISBN 80-210-2272-8.

Doporučená literatura:

•KODÍČEK, Milan. Biochemické pojmy: výkladový slovník. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2004. ISBN 80-7080-551-X.

•FABER, Edgar. Základy hematologické diagnostiky. Druhé přepracované vydání. Praha: Mladá fronta, 2015. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3742-6.

•JIRKOVSKÁ, Marie. Histologická technika: základy. Druhé, doplněné vydání. Praha: Galén, 2017. ISBN 978-80-7492-325-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: