Jste zde

F7PBLLPHT - Laboratorní praxe - hematologie a transfuziologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLLPHT Z 4 80XH česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBLLPHT je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBLLPR
Garant předmětu:
Daniela Obitková
Přednášející:
Cvičící:
Jana Hudzietzová, Daniela Obitková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Individuální odborná praxe doplňuje praktickou část výuky. Studenti se podrobněji seznamují laboratorními postupy a metodami v hematologické laboratoři, v laboratoři krevního skladu, laboratoři dárců krve a při odběrech dárců krve a jejích složek a výrobě a skladování transfuzních přípravků.

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborné praxe příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

Odborná praxe část A:

•Příjem materiálu pro hematologické vyšetření, postupy preanalytické fáze.

•Vyšetření sedimentace erytrocytů.

•Vyšetření krevního obrazu na automatickém analyzátoru, interpretace výsledků.

•Provedení nátěru a jeho barvení, mikroskopické vyšetření diferenciálního rozpočtu leukocytů.

•Barvení a hodnocení nátěru dřeňového punktátu.

•Provádění periodických kalibračních kontrol hematologického analyzátoru kontrolními materiály.

•Provedení základní hemokoagulačních vyšetření na koagulačním analyzátoru (PT, aPTT, TČ, Fbg, D-dim) a jejich interpretace, stanovení kalibrační křivky.

•Laboratorní monitorace antikoagulační léčby.

•Funkční vyšetření trombocytů (agregometrie).

•Laboratorní postupy k diferenciální diagnostice pseudotrombocytopenie.

Odborná praxe část B:

•Vyšetření krevní skupiny v systému AB0 RhD, včetně vyšetření slabých krevních skupin a abnormalit, vyšetření slabých a variantních D antigenů, význam interpretace u pacientů a dárců krve.

•Fenotypizace v systému Rh.

•Vyšetření antierytrocytárních protilátek, metody průkazu, screening, určení specifity antierytrocytárních protilátek, rozlišení směsí, kvantitativní stanovení (titrace), význam pro kliniku.

•Vyšetření přímého antiglobulinového (Coombsova) testu (PAT).

•Předtransfuzní vyšetření, povinná laboratorní stanovení a procesy, laboratorní zajištění kompatibilní transfuze.

•Postupy při vyšetřování potransfuzní reakce.

•Imunohematologická vyšetření na automatickém analyzátoru.

•Eletronický test kompatibility.

•Výdej transfuzních přípravků.

•Postupy při registraci dárců krve a jejich propouštění k odběru.

•Postupy při odběru dárců krve – odběry plné krve, odběry aferézou, odběry na autotransfuzi.

•Postupy při zpracování krve a jejích složek, výroba transfuzních přípravků.

•Postupy při značení a propouštění transfuzních přípravků.

•Postupy při skladování transfuzních přípravků.

•Laboratorní vyšetření dárců krve a jejích složek.

•Kryokonzervace erytrocytů a trombocytů.

•Autologní transfuzní přípravky, zásady práce s pacientem – dárcem, způsoby odběru a zpracování.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Metodické opatření MZ 606/7/2003 Standard značení transfuzních přípravků.

•Věstník MZ 2003, částka 8 Řešení problematiky HIV/AIDS.

•PENKA, Miroslav a Eva SLAVÍČKOVÁ. Hematologie a transfuzní lékařství I. Hematologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3459-0.

•PENKA, Miroslav a Eva SLAVÍČKOVÁ. Hematologie a transfuzní lékařství II. Transfuzní lékařství. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3460-6.

Doporučená literatura:

•Doporučení Rady Evropy 98/463/EC.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: